banner
Duyurular

Sayın Diyamer  Üyeleri
 
OHAL Bölgesinde faaliyet gösteren SGK ile sözleşmeli SHS`ler ile ilgili başta fatura incelemeleri olmak üzere bazı iş ve işlemler ile ilgili yayımlanan tedbirler aşağıdadır.
 

İNDİR: OHAL Bölgesi SHS 
Saygılarımızla.
Diyamer Yönetim kurulu


Değerli DİYAMER Üyeleri,

SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3) yayımlanmış olup özel ve kamuya ait tüm hastaneler, ADSH/ADSM, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri, görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2.3’ü esas alarak gerçekleştireceklerdir.

iİNDİR : SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3 

DİYAMER YÖNETİM KURULU

 


Bu yıl 2021 bütçe görüşmelerinden önce planlı Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başladık.

GSS Genel Müdürü Mustafa Özderyol ile görüşme yapıldı. Kendisiyle sektörümüzün sıkıntılarını özellikle artan maliyetlerimizi birçok merkezimizin  ekonomik dar boğazda olduklarını bildirdik. Kendisi sektörün sıkıntılarını bildiğini  konuyu uygun platformda dile getireceğini belirtti.

SGK kurum Başkanı İsmail YILMAZ'ı ziyaret ettk. Sektörün sorunlarını ilettik. Aynı gün Sağlık Hizmetler Genel Müdürü Sn. Dr.Ahmet Tekin Bey'i ziyaret ettik. Yapılacak SUT değişikliğinin sektörümüzce ne kadar gerekli olduğunu aktardık.

SGK yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı  Sn. Kazım Ergün'ü hem SGK hemde TÜED makamında ziyaret ettik. Sektörümüzün sorunlarını ve sıkıntılarımızı aktardık

Sağlık Bakanı Danışmanı Sn. Ahmet Oğuz Sarıca  Bey'i makamında ziyaret ettik. Sıkıntı ve dileklerimizi aktardık.

Aile ve Çalışma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet Erdem'e ziyaret gerçekleştirdik.

Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve TİG yeni Daire  Başkanı Dr.Hasan Alp Sosyal'a bilği notumuzu ilettik.

Güncelleme Tarihi: 25/11/2020

 


Diyamer Genel Başkanı Dr Bünyamin ALTUNDAL Müsiad Genel Merkezinde Yıllık Değerlendirme Toplantısına katıldı.        Sayın Maliye Bakanımız Berat ALBAYRAK’tan Müsiad İstanbul Ziyaretinde 3 Ocak 2020 Diyaliz birim fiyatının artırılması  konusunda diyaliz sektörü adına desteğini  talep edildi.


20 Aralk2021

Değerli Diyamer üyeleri bugün Ankara'da Yönetim Kurulu Üyemiz Sabri Ertürk ve Disiplin Kurulu Üyemiz Erol Eren beyler ile yoğun bir görüşme programı gerçekleştirdik. 

İlk olarak TOBB Sağlık Meclis üyesi ve SUT Fiyatlandırma Komisyon üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız hanımla yemekli bir toplantı gerçekleştirdik. Sektörün sorunları ve beklentilerini aktardığımız görüşmede diyaliz fiyat artışının SUT komisyonunda gündem yapılması konusunda destek sözü aldık. 

Bu görüşmemizden sonra Çal.ve Sos.Güv.Bakan Yardımcıları Dr.Ertuğrul Soysal ve Adnan Erten beylerle görüştük. 
Raporlarımızı sunduğumuz ve sektörün beklentilerini dile getirdiğimiz çok verimli görüşmeler yaptık. 

Son olarak SGK tarafında işin mutfağında olan GSS Müdür yardımcısı Eyüp Sabri bey ve danışman Burcu Çağrı Çakır hanımla görüşerek raporlarımızı sunduk ve istişareler yaptık. 

Çok verimli geçen bu günde fiyat çalışmamızla ilgili ilk tohumlarımızı attık. Bu bir süreç ve netice almak zaman alıyor, İnşallah yılbaşından geçerli tatmin edici bir fiyat için yoğun çalışmamız devam edecek. 

Diyamer Yönetim Kurulu


Değrli Diyamer Üyeleri

27/12/2021 günü Başkanımız Sn.Bünyamin Altundal, yönetim kurulu üyelerimizle Ankara Ziyaretleri gerçekleştireceklerdir. Bu ziyaretler, Cumhur Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve GSS ile yapılacaktır.


Değerli DİYAMER Üyeleri;
Bu hafta  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bünyamin Altundal ve yönetim kurulu Muhasip üyemiz sayın Sabri Ertürk tarafından Ankara’da SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI nezdinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette sektörde 2022 yılı için yapılan zam ve güncel yaşanan sorunlar 
alınabilecek tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


SGK Kurum Başkanımız Sayın Cevdet Ceylan beyi ziyaret ettik çok verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Diyaliz Branşının özellikli yapsının ve güncel ekonomik tabloda içinde bulunduğu durumun farkındalığı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yapılan en yüksek zam oranı için teşekkürlerimizi ve gider azaltıcı tedbirler kapsamında sahanın ihtiyaçlarını sayın başkanımıza arzettik.


Hemodiyaliz SUT geri ödeme bedelinin artırılması talebimiz ile ilğili dilekçelerimizi ilğili kuruluşlara ilettik.


TOBB(Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üyeliğimiz gerçekleşti.


DERNEK ÜYELERİMİZ (07/06/2018) SGK KURUM BAŞKANLIĞINA, ÇALIŞMA BAKANI ÖZEL KALEMİNE VE GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DİYALİZ MERKEZLERİNİN EKONOMİK DURUMUNU BELİRTEN  VE  PAKET FİYATININ İYİLEŞTİRİLMESİ  İÇİN YAZDIKLARI DİLEKÇELERİ FAKSLAMIŞLARDIR.


KOSGEB ile yapılan görüşmelerde yetkililerden Türkiyede sağlık sektörü hızlı büyüyorzaten, desteğe gerek görülmedi şeklinde beyan ettiler. Bunun üzerine Dernek olarak biz, diyaliz merkezleri olarak farkımızı, aksine küçüldüğümüzü ortaya koyarak direk bizim Nace kodumuzla KOSGEB veri tabanına kayıt olanağının açılmasını talep edeceğiz.


I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi. www.uhgsfkongre2017.org


23 Ekim 2019'da Diyamer Yönetim Kurulu olarak SGK Kırum Başkanı Sayın Mehmet Selim BAĞLI ve Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Profesör 
Doktor Muhammed GÜVEN  beyi makamında ziyaret ettik.Diyaliz Sektörünün taleplerini ve sorunlarımızı aktardık.


Türk Nefroloj Derneğinin 2018 Registry değerlendirmesine göre, geçen yıla oranla hemodiyalize yeni başlayan hasta saysında önemli bir artış yoktur. Buna karşın diyalize başlamadan nakil olan hasta sayısı(pre-emptif) %38,4 den %43,9 çıkmıştır. Zaten yüksek olan pre-emptif hasta sayısının giderek artması düşündürücüdür.Bu yüksek oran naklin doğru zamanda yapılıp yapılmadığı konusunda bazı endişelere yol açmaktadır.


26 Nisan 2018 Ulaştırma Bakanlığı ziyaret edildi. Servislerle ilğili sorunlarımız,  Başkan Yard. Bünyamin Bey ve katkı sağlayan üyelerimiz tarafından dile getirildi. Görüşmenin çok olumlu geçtiği bildirildi.


 Genel Kurulumuz 6 Nisanda yapıldı


Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 83
Dün: 100
Toplam: 56578
Hemodiyaliz Yönetmeliği


DİYALİZ'MERKEZLERİ'HAKKINDA'YÖNETMELİK BİRİNCİ'BÖLÜM Amaç,'Kapsam,'Dayanak've'Tanımlar Amaç MADDE'1'–!(1)!Bu!Yönetmeliğin!amacı;!akut!ve!kronik!böbrek!yetmezliği!bulunan!hastaların! tedavilerini!diyaliz!yoluyla!devam e>rmede,! böbrek! nakline! hazırlanmalarında! ve! gerekli! diğer! Abbî! durumlarda! diyaliz! yöntemlerini! uygulayacak! merkezlerin, planlamalarına,!açılmalarına,!faaliyetlerine,!denetlenmelerine,!merkezde!ve!merkezin!dene Fminde!görev!alacak!sağlık!personelinin eğiFmi!ve!serFfikalandırılmasına!ilişkin!esas!ve!usûlleri!belirlemekFr. Kapsam MADDE'2'–'(1)!Bu!Yönetmelik;!üniversiteler,!kamu!kurum!ve!kuruluşları!ile!gerçek!ve!özel!hukuk!tüze l!kişileri!taraLndan!diyaliz hizmeF!sunmak!amacı!ile!açılan!tesisler!ve!diyaliz!hizmeF!ile!ilgili!faaliyetleri!kapsar. Dayanak MADDE' 3' –' (1)! (Değişik:RGL10/10/2012L28437)' Bu! Yönetmelik;! 7/5/1987! tarihli! ve! 3359! sayılı! Sağlık! Hizmetleri! Temel Kanununun!3!üncü!maddesi!ve!9!uncu!maddesinin!birinci!Lkrasının!(c)!bendi!ile!11/10/2011!tarihli!ve!663!sayılı!Sağlık!Bakanlığı!ve Bağlı!Kuruluşlarının!Teşkilat!ve!Görevleri!Hakkında!Kanun!Hükmünde!Kararnamenin!40!ıncı!maddesine!dayanılarak!hazırlanmışAr. Tanımlar MADDE'4'–'(1)!Bu!Yönetmelikte!geçen; a)!!Bakanlık:!Sağlık!Bakanlığını, b)! Diyaliz:! Böbrek! yetmezliği! veya! başka! sebeplerle! insan! vücudunda! biriken! toksik! maddelerin! ve! fazla! sıvının! vücu^an uzaklaşArılması!amacı!ile!uygulanan!diyaliz!yöntemlerinin!genelini, c)!(Değişik:RGL10/10/2012L28437)'Genel!Müdürlük:!Bakanlık!Sağlık!Hizmetleri!Genel!Müdürlüğünü, ç)!Hemodiyaliz:!Hemodiyaliz!cihazı!vasıtasıyla!yapay!membran!kullanılarak!diyaliz!merkezlerinde!veya!evde!yapılan!standart, hemodiafiltrasyon!ve!diğer!alternaFf!diyaliz!yöntemlerini, d)! Merkez:! Genel! olarak,! erişkin! ve! pediatrik! diyaliz! hastalarına! hemodiyaliz! ve/veya! periton! diyalizi! yöntemlerinin uygulandığı,!bu!Yönetmeliğe!göre!kurulup!işleFlen!günü!birlik!tedavi!kuruluşunu, e)!Müdürlük:!İl!sağlık!müdürlüklerini, f)!Özel!merkez:!Diyaliz!yöntemlerinin!uygulandığı,!gerçek!kişilere!veya!özel!hukuk!tüzel!kişilerine!ait!diyaliz!merkezlerini, g)!Periton!diyalizi:!Periton!boşluğu!ve!periton!zarı!kullanılarak!uygulanan!sürekli!ayaktan!periton!diyalizi,!aletli!periton!diyalizi ve!bunların!kombinasyonlarını, ğ)!SerFfikalı!uzman!tabip:!Hemodiyaliz!uygulamalarıyla!ilgili!Bakanlıkça!yapArılan!diyaliz!eğiFmi!sonucu!serFfikalandırılan,!iç hastalıkları!uzmanı!ile!çocuk!sağlığı!ve!hastalıkları!uzmanını, h)!SerFfikalı!tabip:!Hemodiyaliz!uygulamalarıyla!ilgili!Bakanlıkça!yapArılan!diyaliz!eğiFmi!sonucu!serFfikalandırılan!tabibi, ı)! SerFfikalı! hemşire:! Hemodiyaliz! veya! periton! diyalizi! uygulamalarıyla! ilgili! Bakanlıkça! yapArılan! diyaliz! eğiFmi! sonucu serFfikalandırılan!hemşireyi, i)! Reuse:! Diyaliz! filtrelerinin! sterilizasyon! işlemine! tabi! tutulduktan! sonra! aynı! hastaya! olmak! kaydıyla! birden! fazla kullanılmasını, ifade!eder. İKİNCİ'BÖLÜM Diyaliz'Bilimsel'Danışma'Komisyonu Komisyonun'teşkili MADDE'5'–!(1)!(Değişik:RGL10/10/2012L28437)'Komisyon;!Sağlık!Hizmetleri!Genel!Müdürünün!veya!görevlendireceği!en!az daire!başkanı!düzeyindeki!bir!idari!amir!başkanlığında,!nefroloji!alanında!doçent!ve!profesörler!arasından!Bakanlıkça!seçilen!alA!üye olmak!üzere!toplam!yedi!kişiden!oluşur. (2)! Komisyon! üyeleri,! bir! yıl! süreyle! görev! yaparlar.! Yeni! komisyon! üyeleri! seçilinceye! kadar!mevcut! üyelerin! görevi! devam eder. (3)!Herhangi!bir!sebeple!üyeliğin!boşalması!halinde,!kalan!süreyi!tamamlamak!üzere!yeni!üye!seçilir.!Üyeliğe!aynı!usulle!tekrar seçilmek!mümkündür.!Komisyon! toplanAlarına!kabul!edilebilir!bir!mazereF!olmaksızın!iki!defa!üst!üste!veya!bir!üyelik!döneminde toplam!üç!defa!kaAlmayan!üyenin!üyeliği!sona!erer. (4)! Bakanlık! gerekli! durumlarda! veya! komisyonun! teklifi! halinde! toplanAnın! gündemine! göre! halk! sağlığı,! farmakoloji, biyomedikal! ve! diğer! uzmanlık! dallarından! uygun! göreceği! sayıdaki! uzmanı,! komisyonun! faaliyetlerine! yardımcı! olmak! üzere Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 2 of 13 görevlendirebilir!veya!bu!uzmanlardan!müteşekkil!çalışma!grupları!oluşturabilir. Komisyonun'görevleri MADDE'6'–'(1)!Komisyon,!aşağıdaki!görevleri!yerine!geFrir: a)! Ülke! genelinde! diyaliz! hizmetlerinin! gelişimini! izleyerek,! alınacak! tedbirleri! ve! ulusal! stratejileri! belirlemek! için! ihFyaç duyulan!konularda, b)!İhFyaç!halinde!diyaliz!merkezlerinin!faaliyetleri!ve!alınacak!tedbirler!konusunda, c)!Diyaliz!merkezlerine!eğiFm!yetkisi!verilmesine!veya!yetkinin!kaldırılmasına!esas!olmak!üzere, ç)! Diyaliz! eğiFm! merkezlerinin! ve! bu! merkezlerin! uygulayacağı! eğiFm! müfredaAnın! temel! esaslarının! ve! konularının belirlenmesi!ve!Abbî!gelişmelere!paralel!olarak!güncelleşFrilmesi!ile!eğiFm!ve!sınavlar!hakkında, d)! Gerek! görüldüğünde,! diyaliz! tedavisinde! kullanılan! ilaçlar,! solüsyonlar,! araç! ve! gereçler! ile! ilgili! standartların belirlenmesinde, e)!Diyaliz!ile!ilgili!ulusal!tanı,!kayıt!ve!tedavi!protokolleri!konusunda, f)!Bu!Yönetmeliğin!uygulanması!ile!ilgili!olarak!Bakanlığın!gerekli!gördüğü!diğer!konularda, Bakanlığa!görüş!bildirmek. Komisyonun'çalışma'usul've'esasları MADDE' 7'–'(1)! Komisyon,!yılda!en!az! dört!kez! toplanır.! Bakanlık!gerekli! hallerde,!komisyonu! olağan! toplanAları! dışında! da toplanAya! davet!edebilir.!ToplanA! tarihi,! yeri! ve!gündemi,! olağan! dışı! toplanAlar! hariç! olmak! üzere,!en!az! yedi!gün! önce! üyelere yazılı!olarak!bildirilir. (2)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Komisyon,!en!az!dört!üye!ve!başkanın!kaAlımı!ile!toplanır!ve!kaAlanların!salt!çoğunluğu!ile karar!alır.!Oylarda!eşitlik!olması!halinde,!başkanın!kullandığı!oy!yönünde!çoğunluk!sağlanmış!sayılır. (3)! Komisyon! kararları,! karar! degerine! yazılır! ve! toplanAya! kaAlan! üyelerce! imzalanır.! Karara! muhalif! olanlar,! şerh! koymak sureFyle!kararları!imza!ederler.!Muhalif!görüş!gerekçesi,!karar!alAnda!veya!ekinde!belirFlir. (4)!Komisyonun!sekreterya!hizmetleri!Genel!Müdürlükçe!yürütülür. (5)! Komisyon,! gerekli! gördüğü! hallerde! diyaliz! ile! ilgili! sivil! toplum! kuruluşları! ve! özel! sektör! temsilcilerini,! tüm! masrafları kendilerine!ait!olmak!üzere!toplanAya!davet!edebilir. ÜÇÜNCÜ'BÖLÜM Diyaliz'Merkezlerinin'Kurulması've'Planlanması Merkezlerinin'kurulması've'planlanması MADDE'8'–'(1)!Merkezler,!üniversiteler,!kamu!kurum!ve!kuruluşları!ile!gerçek!ve!özel!hukuk!tüzel!kişileri!taraLndan,!sadece diyaliz!uygulamak!amacıyla!ayrı!bir!merkez!olarak!kurulabileceği!gibi,!bunlara!ait!olan;!hastane!ve!Ap!merkezleri!bünyesinde!ayrı!bir bölüm!olarak!da!kurulabilir. (2)!Merkez!açılacak!ilin!demografik!yapısı,!son!dönem!böbrek!yetmezlikli!hastaların!bölgesel!dağılımı,!kurulu!tüm!cihazlar!ve diğer!epidemiyolojik!özellikleri!dikkate!alınarak,!ülke!genelinde!planlama!yapılır.!Bu!planlamada,!kaynakların!etkin!kullanımına!ve!aAl kapasiteye! yol! açılmamasına! dikkat! edilir.! Diyaliz! hizmetlerinin! değerlendirilmesi! açısından! Bakanlıkça! iller! bir! veya! birden! fazla bölge!olarak!belirlenerek!ilan!edilir.!Bakanlıkça!diyaliz!hizmet!bölgeleri!iki!yılda!bir!Kasım!ve!Aralık!ayında!yeniden!gözden!geçirilir.!Bu gözden! geçirmelerde,! bölgelendirme! ile! ilgili! değişiklik! önerileri! alA! ay! öncesinden! müdürlükten! alınır.! Değişiklik! talepleri! Diyaliz Bilimsel! Danışma! Komisyonu! görüşü! de! alınarak! Bakanlıkça! değerlendirilir.! Bu! süre! içerisinde! il! bazında! öngörülmeyen! ihFyaç doğması! durumunda! kurulacak! komisyonlar! taraLndan! valilik! aracılığı! ile! Bakanlığa! gerekçeleri! ile! birlikte! ihFyaç! bildirilir. Değerlendirme! sonucu! bölgelendirmede! yapılacak! değişiklikler! Bakanlık! internet! sitesinde! ilan!edilir.! Bakanlıkça,! her! yıl! Kasım! ve Aralık!ayında!bir!sonraki!yılın!planlaması!yapılarak!ülke!genelinde!yeni!merkez!açılmasına!ihFyaç!duyulan!hizmet!bölgeleri!ve!ihFyaç kapasitesi!belirlenerek!Bakanlık!internet!sitesinde!ilan!edilir. (3)!Bir!bölgede!yeni!bir!merkez!açabilmek!için!o!bölgenin!hedef!doluluk!oranı!hemodiyaliz!cihazı!başına!düşen!hasta!sayısının (hasta/cihaz! oranının)! beş! veya! üstü! olarak! kabul! edilir.! Bölgedeki! toplam! hasta/cihaz! oranı! bu! sayının! alAnda! ise! yeni! merkez açılmasına!izin!verilmez.!!Ancak!bu!orana;!hepaFtli!hasta!ve!bunlar!için!kullanılan!cihazlar,!hastanelerin! ruFn!hemodiyaliz!hizmeF dışındaki! acil! hizmetler! için! kullandıkları! cihazlar,! Bakanlıkça! ruhsatlandırılmış! diyaliz! eğiFm! merkezleri! toplam! yirmi! beş! cihaz sayısına!ulaşana!kadar,!alAncı!Lkrada!bahsedilen!ünitelerdeki!hasta!ve!cihazlar!dahil!edilmez. (4)!Yeni!açılacak!merkezin!cihaz!sayısı!başlangıçta,!onbeşden!az,!yirmibeşden!fazla!olamaz. (5)! Yatak! sayısı! en! az! elli! olan! hastaneler! bünyesinde! akut! ve/veya! acil! durumlarda! kullanılmak! üzere! planlamadan! isFsna olarak!en!fazla!iki!hemodiyaliz!cihazı!bulundurulabilir. (6)! Halkın! ihFyaç! duyacağı! zorunlu! sağlık! hizmetlerinin! yerinde,! en! çabuk! ve! kolay! ulaşArılmasının! sağlanması! kamuya! ait sağlık!kurumlarının!öncelikli!görevi!olması!ve!diyaliz!alanında!verilecek!uzmanlık!eğiFmi!dikkate!alınarak; a)!Merkez!bulunmayan!bir!yerleşim!yerindeki!kamuya!ait!hastaneler!bünyesinde, b)!Nefroloji!yan!dal!eğiFmi!verilen!Ap!fakülteleri!ve!eğiFm!ve!araşArma!hastaneleri!bünyesinde, planlamadan! muaf! olarak! en! fazla! beş! cihaz! kapasitesinde! üniteler! kurulabilir.! (a)! bendindeki! ünite! hastane! başhekiminin görevlendireceği! bir! hekim,! (b)! bendindeki! ünite! ilgili! klinik! yetkilisi! sorumluluğunda,! en! az! bir! diyaliz! teknikeri! veya! serFfikalı hemşire!ile!diyaliz hizmeF !verilebilir.!Bu!ünitelerin!durumları!düzenli!olarak!alA!ayda!bir!Diyaliz!Hizmetleri!Tıbbi!Bilgi!Formu!ve!Diyaliz!Merkezleri Bilgi!Formu!müdürlüğe!ileFlir. (7)! İlde! HCV! (+)! ve/veya! HBsAg! (+)! hastaların! olası!mağduriyetlerinin! engellenmesi! açısından!müdürlük! hemodiyaliz! yapan merkezlere!seropoziFf!cihazları!bulundurma!zorunluluğu!geFrebilir. (8)!Periton!diyalizi!uygulamaları!planlamadan!muagır. (9)!(Ek:RGL10/10/2012L28437)'Ruhsatlandırılan!özel!merkezlere!uzman!tabip!ve!tabip!kadrosu!ilavesi!de!planlamaya!tabidir. Merkezin! cihaz! sayısı!ve!ildeki!akFf! çalışan! tabip! sayısı,!merkezde! uygulanan! diyaliz!yöntemi! dikkate!alınarak!merkeze! Bakanlıkça kadro!tahsisi!yapılabilir. Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 3 of 13 (10) (Ek:RG'10/10/2012'28437)1 (1)' (3) Sadece* kamuya* ait* diyaliz* merkezi* bulunan* illerde* diyaliz* hizmetlerinde* aksaklık yaşanması* nedeniyle* hizmete* ih:yaç* duyulması* halinde* özel* merkez* açılmasına* planlamadan* is:sna* olarak* izin* verilebilir.* Bu durumda*izin* verilecek* özel* diyaliz*merkezi* sayısı* ve* cihaz* sayısı*müdürlüğün* teklifi* üzerine* Bakanlıkça* belirlenerek*ilan*edilir.*İzin verilecek*diyaliz*merkezleri*9*uncu*maddeye*göre*belirlenir.'(1)'(3) Ya]rım'İzni MADDE'9'–'(1)!8!inci!maddeye!uygun!olmak!kaydıyla!merkez!açmak!isteyenler!öncelikle!Bakanlıktan!bu!madde!kapsamında yaArım! izni! alır.! Planlama! kapsamında! yeni! merkez! açılmasına! ihFyaç! duyulan! hizmet! bölgeleri! ve! ihFyaç! kapasitesine! göre Bakanlıkça!ilan!edilen!yerler!için!merkez!açma!talebinde!bulunanlar!müdürlük!aracılığı!ile!Bakanlığa!müracaat!ederler.!Özel!merkez başvurularında!aşağıdaki!belgelerin!aslı!veya!müdürlük!tasdikli!sureF!istenir: a)!Kurulacak!merkezin!kapasite!durumuna!göre!ekonomik!ve!mali!yeterliliğinin!olduğunu!gösteren!belgeler, b)!Hak!sahipliğini!başkasına!devretmeyeceğine!dair!taahhütname, c)!YaArım!izninin!alındığı!tarihten!iFbaren,!bir!yıl!içinde!merkez!ruhsatnamesi!alarak!işletmeye!başlayacağına;!ayrıca,!merkezi açAktan!sonra!işletme!hakkını!bir!yıl!süreyle!başkasına!devretmeyeceğine!dair!taahhütname, ç)!Yapılacak!ilanda!belirFlen!diğer!belgeler. (2)!Aynı!bölgede!birden!fazla!yeni!merkez!açma!başvurusu!yapılması!durumunda!öncelik!sırası!şu!şekilde!belirlenir. a)!Bölgede!daha!önceden!açılmış!merkezi!olmayanlar, b)!Müstakil!binada!kurulacak!olanlar. (3)!İkinci!Lkradaki!sıralamaya!göre!aynı!önceliğe!sahip!birden!fazla!müracaat!olması!halinde,!müracaat!edenler!arasında!noter huzurunda!kura!çekilerek!hak!sahibi!belirlenir. (4)!Değerlendirme!sonucu!hak!sahibi!olanlar!en!geç!alA!ay!içerisinde!merkez!kurmak!üzere!inşaata!başlar!ve!bir!yıl!içerisinde merkezi!hasta!kabulüne!hazır!hale!geFrir.!Bir!yılın!sonunda!merkezin!hasta!kabulüne!hazır!hale!geFrilememesi!durumunda,!toplam yaArım!maliyeFnin!%50’!nin!üzerinde!gerçekleşmişse!müdürlük! taraLndan!dört!aylık!ek! süre!verilebilir.!Verilen!ek! süreye! rağmen şartları!yerine!geFrmeyen! başvuru! sahibi! ülke!genelinde! beş!yıl! süreyle!merkez!açmak!için! tekrar! başvuruda! bulunamaz.!Merkez açmak! için! başvuranlara! müdürlükçe! bu! madde! hükümleri! hakkında! ayrıca! yazılı! bilgilendirme! yapılır.! Hak! sahibinin,! verilen sürelerde! merkezi! açmayacağı! veya! açamayacağı! tespit! edilmesi! halinde! bir! ay! içerisinde! yeni! hak! sahibi! belirleme! işlemleri başlaAlır. (5)!Özel!hastaneler!ve!Ap!merkezleri!bünyesinde!açılacak!merkezlerin!öncelikle!kendi!ruhsatlandırma!mevzuaAna!uygunluğu aranır.!İlgili!mevzuaAna!göre!bünyesinde!merkez!açabilecek!olanların!işlemleri!bu!Yönetmelik!hükümlerine!göre!yapılır.!Bu!şekilde açılacak!merkezler!bakımından!sağlık!kuruluşunun!Bakanlıkça!onaylanan!ön!izin!projesinde!diyaliz!merkezi!yeri!gösterilmiş!olması!8 inci!madde!kapsamında!yapılacak!planlamadan!isFsna!bir!hak!vermez.! (6)!Kamu!kurum!ve!kuruluşlarına!merkez!ön!izin!belgesi!Bakanlıkça!verilir. Bina'durumu MADDE'10'–!(1)!Merkezler; a)!Hastane!ve!Ap!merkezi!bünyesinde; b)!İmar!mevzuaA !hükümlerine!göre!yapı!kullanma!izni!almış!ve!müstakil!olarak!bu!işe!ayrılmış!binalarda, c)!Kat!mülkiyeF!ve!ilgili!diğer!mevzuaAna!göre!gerekli!izinleri!alınmış,!çok!katlı!binaların!ayrı!girişi!olan!müstakil!bölümlerinde, kurulur.! Merkezlerde! diyaliz! tedavi! salonları! bodrum! kaAnda! bulunamaz.! Binanın! merkez! olarak! kullanılan! kısımlarında, laboratuvar!dışında!başka!amaçlı!oda!veya!birimler!bulunamaz. (2)!Merkezin!bulunduğu!bina!için,!birinci!Lkrada!belirFlen!yapı!kullanma!izin!belgesinin!yanında; a)!Çok!katlı!binalarda!faaliye^e!olan!merkezlerde,!giriş!kaA!haricindeki!katlarda!da!hasta!tedavi!ve!kullanım!alanı!mevcut!ise, sedye!taşımaya!müsait!ve!merkezin!jeneratörüne!bağlı!olan!asansör, b)!Yangına!karşı!güvenlik!tedbirlerinin!alındığını!gösteren!ve!yetkili!merciden!verilen!rapor, c)! Merkezin,! sıcak! mevsimlerde! uygun! klima! sistemiyle! soğutulmasını,! merkezî! veya! kat! kaloriferi! sistemi! ile! ısıAlmasını sağlayacak!sistemi, ç)! Merkezlerde,! elektrik! kesilmesi! halinde! en! kısa! süre! içinde! otomaFk! olarak! devreye! girebilecek! ve! elektrik! projesinde hesaplanan!kurulu!gücün!en!az!%!70’i!oranında!uygun!güç!ve!nitelikte!bir!jeneratör, bulunur. (3)!Ruhsatname!alındıktan!sonra!binada!esasa!yönelik!değişiklikler,!ancak!müdürlüğün!izni!ile!yapılabilir. Merkezin'bölümleri MADDE'11'–!(1)!Hemodiyaliz!uygulaması!yapılacak!merkezlerde,!aşağıda!belirFlen!bölümler!bulunur; a)!Toplam!alanı!en!az!yirmi!metrekare!olan!hasta!kabul!ve!dinlenme!bölümü, b)!Kadın!ve!erkek!hastalar!için!ayrı!olmak!üzere!hasta!giyinme!ve!soyunma!bölümü!ile!cihaz!sayısı!kadar!hasta!dolapları!ile personel!giyinme!dolapları, c)!Su!sistemi!odası, ç)!Yatak!başına!en!az!yedi!metrekare!düşecek!şekilde!diyaliz!alanları;!HBs!!Ag!(+)!hastalar!için!ayrı!bir!bölüm,!HCV!(+)!hastalar için!ayrı!cihazlar, d)!Acil!bakım!ve!tedavi!odası, e)!İdarî!oda!ve!büro, f)!Kadın!ve!erkek!hastalar!için!ayrı!olmak!üzere!özürlülerin!de!yararlanabileceği!şekilde!düzenlenmiş,!kapısı!dışarı!doğru!açılan en!az!iki!adet!hasta!tuvaleF!ve!iki!adet!lavabo;!personel!için!ayrı!bir!tuvalet!ve!lavabo, g)!Depo!olarak!kullanılabilecek!uygun!bir!alan. (2)!Periton!diyalizi!uygulanacak!merkezlerde,!aşağıda!belirFlen!bölümler!bulunur; a)!Toplam!olarak!en!az!onbeş!metrekare!alana!sahip!hasta!kabul!ve!dinlenme!bölümü, b)!Toplam!olarak!en!az!dokuz!metrekare!alana!sahip!hasta!eğiFmi!odası, c)!Toplam!olarak!en!az!oniki!metrekare!alana!sahip!ve!lavabosu!bulunan!Abbî!bakım!ve!solüsyon!değişimi!odası, Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 4 of 13 ç)!En!az!iki!tuvalet, d)!Depo!olarak!kullanılabilecek!uygun!bir!alan. (3)! Hastane! veya! Ap! merkezi! bünyesinde! açılacak! merkezde! veya! hemodiyaliz! uygulaması! ile! periton! diyalizinin! birlikte yapılacağı!merkezlerde!ikinci!Lkranın!(a),!(ç)!ve!(d)!bentlerinde!belirFlen!bölümlerin!bulunması!istenmez. Merkezde'bulunması'gerekli'cihaz,']bbî'donanım,'araç've'gereçler MADDE'12'–'(1)!Merkezlerde!aşağıdaki!cihazlar,!Abbî!donanım,!araç!ve!gereçler!bulundurulur; a)! Hemodiyaliz! uygulaması! yapacak! merkezler! için! ilgili! mevzuata! ve! alınacağı! tarihteki! standartlara! uygun! üreFlmiş,! orijin ülkede!kullanımı!devam!eden!ve!üreFci!veya!yetkili!temsilci!firma!taraLndan!performans!yeterliliği!kanıtlanmış!olan,!en!az!on!beş hemodiyaliz!cihazı:! 1)!Merkezler!olası!cihaz!arızalarında!hastaların!mağdur!olmalarının!önlenmesi!açısından bir!hemodiyaliz!cihazını!yedek!olarak!bulundurur. 2)!Merkezlere!alınacak!ikinci!el!cihazlar!yedi!yaşını!geçemez. b)!Hemodiyaliz!yapılacak!merkezlerde!hemodiyaliz!cihazları!için!su!sistemi;!kullanılan!diyaliz!cihazı!sayısı!ile!oranAlı!kapasitede ve! hemodiyaliz! tedavisi! için! uygun! suyu! üreten;! kum! filtresi,! akFf! karbon! filtresi,! yumuşaAcı! filtreler,! mikroparFkül! tutucu, sterilizasyon!amaçlı!ultraviyole!veya!ultrafiltre!sistemini!de!kapsayan!reversesozmos!sistemi, c)!Hemodiyaliz!yapılacak!merkezlerde!kullanılan!diyaliz!cihazı!sayısı!kadar!hareketli!hasta!yatağı!veya!koltuğu, ç)!Periton!diyalizi!yapılacak!merkezler!bir!adet!aletli!periton!diyalizi!cihazı,!en!az!iki!adet!hasta!yatağı!veya!koltuğu, d)!Taşınabilir!monitörlü!elektrokardiyografi!cihazı!ve!defibrilatör, e)!Ambu!ve!airway!de!içeren!tam!donanımlı!acil!müdahale!kiF, f)!İhFyaç!anında!birden!fazla!hastaya!yetecek!kapasitede!olan!oksijen!desteği, g)!Birisi!enfekte!hastalar!için!olmak!üzere!en!az!iki!adet!aspiratör, ğ)!Hasta!hassas!tarA!sistemi, h)!Yeterli!havalandırma!sistemi, ı)!Hastalar!ile!ilgili!Abbî!kayıtları!tutacak!bellek!kapasitesinde!ve!internet!bağlanAsı!olan!bilgi!işlem!sistemi, i)!Hastane/Ap!merkezi!bünyesinde!bulunmayan!merkezler!için!sterilizasyonun!temini, j)!Sedye!ve!tekerlekli!sandalye. (2)!Merkez,!hastalarına!acil!durumlarda!sodyum!ve!potasyum!seviyesi!bakmak!için!iyonometri!cihazı,!hastalarına!acil!durumda hizmet!vermek!üzere!bir!ambulans!bulundurabilir. (3)!Merkez!sadece!diyaliz!hastalarına!yönelik!olmak!ve!Yönetmelik!eki!Eks3’deki!tetkikleri!yapmak!üzere!ilgili!mevzuat!uyarınca ruhsatlandırılmış! bir! laboratuvar! kurar! veya! bu! nitelikleri! haiz! bir! laboratuvar! ile! anlaşır.! Merkezin! kendi! bünyesinde! kuracağı laboratuvar! ile! diyaliz! hastaları! haricindeki! hastalara! laboratuvar! hizmeF! vermek! istemesi! halinde! müstakil! girişli! laboratuvar oluşturur!ve!diyaliz!hastaları!ile!doğrudan!teması!engeller. DÖRDÜNCÜ'BÖLÜM Merkezlerin'Personel'Durumu Faaliyet'iznine'esas'personel MADDE'13'– (Değişik:RGL14/2/2012L28204) (1)!Merkezlerde!bulunması!gereken!faaliyet!iznine!esas!personel!şunlardır. a)!Mesul!müdür:!Merkezin!Abbî,!idarî!ve! teknik!hizmetleri! tabip!bir!mesul!müdür!sorumluluğunda!yürütülür.!Mesul!müdür, hemodiyaliz! serFfikası! sahibi! tabipse! aynı! zamanda! merkezin! hemodiyaliz! serFfikalı! tabiplik! görevini,! nefroloji! uzmanı! ya! da serFfikalı! uzman! tabip! olması! halinde! ise! merkezin! mesul! müdürlüğü! yanında! uzmanlık! hizmeFni! de! yürütür.! Merkezde! genel çalışma!saatleri!dışındaki!zamanda!ve!kabul!edilebilir!mazeret!hallerinde!mesul!müdürün!yerine,!mesul!müdürün!yazılı!şekilde!yetki devri! yapAğı! bir! tabibin! bulunması! zorunludur.! Mesul! müdür,! ilde! valilikçe! belirlenen! genel! çalışma! saatleri! dışında,! 11/4/1928 tarihli!ve!1219!sayılı!Tababet!ve!ŞuabaA!San’atlarının!Tarzı!İcrasına!Dair!Kanunun!12!nci!maddesine!uygun!olmak!kaydıyla!başka!bir özel!sağlık!kuruluşunda!da!çalışabilir.!Özel!kanununa!göre!geçici!olarak!meslekten!men!edilenler,!bu!yasakları!süresince!merkezde mesul! müdürlük! yapamazlar.! Hastane! ve! Ap! merkezi! bünyesinde! faaliyet! gösterecek! merkezler! için! ayrı! mesul! müdür görevlendirmesi!istenmez. b)!SerFfikalı!tabip:!Merkezlerde!asgari!bulunması!gerekli!serFfikalı!tabip!sayısı,!akFf!hemodiyaliz!cihazı!sayısına!göre!belirlenir. Merkez!kadrolu!uzman!tabip!bulunduruyorsa,!uzman!tabip!serFfikalı!tabip!görevini!de!yürütebilir.!İlk!otuz!cihaza!kadar!bir;!otuz!bir ilâ! elli! cihaz! için! iki! serFfikalı! tabip! bulunur.! Elliden! fazla! cihazı! olan! mevcut! merkezler! için! her! otuz! cihaza! bir! serFfikalı! tabip bulunur.!Ancak,!her!tedavi!seansı!için,!otuz!hasta!için!bir;!otuz!bir!ilâ!altmış!hasta!için!iki!ve!müteakip!her!otuz!hasta!için!ilâve!bir serFfikalı!tabip!bulunur.!Merkezde!kadrolu!çalışan!serFfikalı!tabip!çalışma!belgesinde!belirFlen!merkezdeki!çalışma!saatleri!dışında 1219!sayılı!Kanunun!12!nci!maddesine!uygun!olmak!kaydıyla!başka!bir!özel!sağlık!kuruluşunda!da!çalışabilir. c)!Uzman!tabip:!Hemodiyaliz!tedavisi!gören!her!hasta,!en!az!ayda!bir!kez!tercihen!nefroloji!uzmanı!veya!serFfikalı!uzman!tabip taraLndan! muayene! edilerek! değerlendirilir,! her! türlü! ilaç! ve! diyaliz! tedavisi! düzenlenir.! Bir! uzman! tabip! aylık! en! fazla! dörtyüz hemodiyaliz! hastası! değerlendirebilir.! Bu! değerlendirme,! merkezde! kadrolu! veya! kısmi! zamanlı! görev! yapan! uzman! tabipler taraLndan!yapılabileceği!gibi!ücreF!hasta!adına!merkez!taraLndan!karşılanmak!kaydıyla!özel!hastane!veya!Ap!merkezinden!hizmet saAn! alma! yolu! ile! yapArılabilir! veya! bu! hizmetlerin! kamuya! ait! hastanelerde! yapılabilmesi! için! merkez! gerekli! tedbirleri! alır. Merkezin! bulunduğu! ilde! uzman! tabip! hizmeF! sağlanamıyorsa! aynı! şartlarda! diğer! illerden! bu! hizmet! sağlanır.! Merkezde! tedavi gören!18!yaşından!küçük!diyaliz!hastalarının!sayısı!10’dan!fazla!ise,!bu!hastaların!uzman!değerlendirmesini!çocuk!nefroloji!uzmanı veya!serFfikalı!çocuk!sağlığı!ve!hastalıkları!uzmanı!yapar.!Periton!diyalizi!tedavisinde!uzman!tabip!değerlendirmesi,!yalnızca!nefroloji uzmanı! taraLndan!yapılır.!Merkezde!kadrolu!çalışan!uzman! tabip!çalışma!belgesinde!belirFlen!merkezdeki!çalışma!saatleri!dışında 1219!sayılı!Kanunun!12!nci!maddesine!uygun!olmak!kaydıyla!başka!bir!özel!sağlık!kuruluşunda!da!çalışabilir. ç)! Tabip! dışı! sağlık! personeli:! Merkezlerde! diyaliz! işlemini! uygulayacak;! hemodiyaliz! uygulaması! için! üniversitelerin! sağlık hizmetleri! meslek! yüksekokulu! diyaliz! bölümlerinden! mezun! diyaliz! teknikeri,! serFfikalı! hemşire! ve! serFfikalı! acil! Ap! teknisyeni, Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 5 of 13 periton! diyalizi! için! ise! periton! diyalizi! serFfikalı! hemşireler! tabip! dışı! sağlık! personeli! olarak!görevlendirilir.! Bu! branşların! dışında tabip!dışı!sağlık!personeli!çalışArılamaz.!!Tabip!dışı!sağlık!personeli!aşağıda!belirFlen!sayıda!bulundurulur. 1)! Hemodiyaliz! yapılan!merkezlerde! faaliyet! iznine! esas! tabip! dışı! sağlık! personeli! sayısı,!merkezdeki! hemodiyaliz! cihazının sayısına!göre!belirlenir.!İlk!on!cihaza!kadar!iki,!bu!sayının!üzerinde!ilâve!her!beş!cihaz!için!ilâve!bir!tabip!dışı!sağlık!personeli!bulunur. 2)!Merkezlerde! her! tedavi! seansında! beş! hastaya!kadar!en!az! bir;! daha! sonraki! her! beş! hasta!için!ilâve! bir! tabip! dışı! sağlık personeli! bulunur.! Ancak,! ilk! on! cihaz! için! gerekli! olan! faaliyet! iznine! esas! personel! haricinde,! tabip! dışı! sağlık! personeli bulunmaması!hallerinde,!her! tedavi!seansında!öngörülen!sayının!yarısını!aşmayacak!şekilde!ve! tam!gün!süreyle!çalışmak!kaydıyla serFfikasız!hemşire!ve!acil!Ap!teknisyeni!çalışArılabilir.!Bu!durumda!çalışacak!personelin!gözeFminden!sorumlu,!o!seans!için!en!az bir! diyaliz! teknikeri! veya! serFfikalı! tabip! dışı! sağlık! personeli! bulunur.! Bu! şekilde! çalışArılan! serFfikasız! personel! için,! merkez taraLndan!işe!başladığı!tarihten!iFbaren!en!geç!alA!ay!içinde!serFfikasyon!eğiFmi!için!başvuru!yapılır. 3)!Periton!diyalizi!yapılacak!merkezde!periton!diyalizi!serFfikalı!hemşire!sayısı,!merkezdeki!hasta!sayısına!göre!belirlenir.!İlk!elli hasta! için! bir;! ilâve! her! elli! hasta! için! bir! periton! diyalizi! serFfikalı! hemşire! çalışArılır.! Hemodiyaliz! ve! periton! diyalizinin! birlikte yapıldığı!merkezde,!her!iki!diyaliz! serFfikasına! sahip!hemşire!hem!hemodiyaliz!hem!de!periton!diyalizi!bakımından! faaliyet!iznine esas!personel!olarak!kabul!edilir.!Ancak!bu!durumdaki!hemşireler!eş!zamanlı!mesai!yapamaz. d)!Teknisyen! veya! tekniker:!Merkezde,! diyaliz! cihazları! ve!müştemilaA! ile! su! sistemi! konusunda!en! az! üç! ay! süre! ile!eğiFm gördüğüne!dair!belge!veya!diplomayı!haiz!bir!teknisyen!veya!tekniker!bulundurulur!veya!teknik!servis!ile!bakım!anlaşması!yapılır. Diğer'personel MADDE' 14' –'(1)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Her! hemodiyaliz! merkezi,! hastalarına! programlı! diyalizin! başlangıcında! ve daha!sonra!uzman!hekimin!deneFminde!olmak!üzere!bir!diyeFsyenle!danışmanlık!hizmeF!almak!üzere!sözleşme!yapar!veya!ücreF hasta!adına!merkez!taraLndan!karşılanmak!kaydıyla!hizmet!saAn!alır.!Yeni!açılan!merkez,!faaliyet!izin!belgesi!tarihinden!iFbaren!en fazla! üç! ay! içerisinde! diyeFsyen! ile! sözleşme! yapar! veya! hizmet! saAn! alır.! Diyaliz! merkezleri,! ihFyaç! duymaları! halinde! psikiyatri uzmanı,! psikolog,! sosyal! hizmet! uzmanı! unvanını! haiz! personeli,!mesleklerine! uygun!görevlerde!isFhdam!edebilir!veya! bunlardan hizmet!saAn!alabilir. (2)! Yardımcı! personel:! Hemodiyaliz! yapılan! merkezlerde! her! sekiz! hemodiyaliz! cihazı! için! bir! yardımcı! personel;! yalnızca periton!diyalizi!yapılan!merkezlerde!ise!en!az!bir!yardımcı!personel!bulunur. Personelin'görevden'ayrılması,'hastalık'hali've'izinler MADDE'15'–'(1)!Özel!merkezde!görev!yapan!faaliyet!iznine!esas!personel,!çalışAğı!merkezden!ayrılmak!istemesi!halinde!en!az bir!ay!önceden!görev!yapAğı!merkeze!bir!dilekçe!ile!başvurarak!ayrılacağını!bildirir. (2)!Merkezde!mesul!müdür!ve!asgariyi!teşkil!eden!kadrolu!diyaliz!serFfikalı!tabibin!görevden!ayrılması,!hastalık!hali!ve!yasal izin!durumlarında!bu!görevler!en!fazla!üç!aylık!süre!için!başka!bir!tabip!taraLndan!yürütülür.!Mesul!müdürün!çeşitli!nedenlerle!otuz günü! geçmeyen! kısa! süreli! merkezden! ayrılması! durumunda! yerine! başka! bir! tabip! vekâlet! edebilir.! Bu! durum! en! geç! bir! haga içerisinde!müdürlüğe!bildirilir.!Ancak!otuz!günü!geçen!ayrılık!durumunda!üç!aya!kadar!mesul!müdürlük!görevini!yürütecek! tabibe müdürlükçe!geçici!mesul!müdürlük!belgesi!düzenlenir.!Üç!aylık!süre!sonunda!merkez,!yeni!bir!mesul!müdür!ile!sözleşme!yaparak müdürlüğe! bildirir.! Bu! süre! sonunda! mesul! müdür! ve! serFfikalı! tabip! bulunamaması! halinde! diyaliz! merkezinin! valilikçe! faaliyeF durdurularak!en! fazla! alA! aylık! süre! ile! faaliyet! izin! belgesi! askıya! alınır.! Bu! süre! sonunda! da!eksiklik! giderilememesi! durumunda merkezin! ruhsat! ve! faaliyet! izin! belgesi! iptal!edilir.! Bu! durumda,! hastaların!mağdur!edilmemesi! için!müdürlükçe! gerekli! tedbirler alınır. (3)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Merkezde!görev!yapan!uzman!tabibin!görevinden!ayrılması!veya!merkez!taraLndan!alınan uzman! tabiplik! hizmeFne! ilişkin! sözleşmenin! bitmesi! durumunda! derhal! müdürlüğe! bildirimde! bulunulur.! Bir! aylık! süre! sonunda merkez! yeni! uzman! tabiple! sözleşme! yaparak! uzman! tabiplik! hizmet! sözleşmesini! müdürlüğe! bildirir.! Bu! bir! aylık! süre! sonunda uzman! tabip!bulunmaması!halinde!diyaliz!merkezinin!valilikçe! faaliyeF!durdurularak!en! fazla!alA!aylık!süre!ile! faaliyet!izin!belgesi askıya!alınır.!Bu!süre!sonunda!da!eksikliğin!giderilememesi!durumunda!merkezin!ruhsat!ve!faaliyet!izin!belgesi!iptal!edilir.!Böyle!bir durumda!hastaların!mağdur!edilmemesi!için!müdürlükçe!gerekli!tedbirler!alınır. (4)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Merkezde!tabip!dışı!sağlık!personeli!sayısı!bu!Yönetmelikte!seans!başına!belirlenen!asgarî sayının!alAna! düştüğü! takdirde,! her! tedavi! seansında! öngörülen! tabip! dışı! sağlık! personeli! sayısının!yarısını!aşmayacak! şekilde!ve tam! gün! süreyle! çalışmak! kaydıyla! serFfikasız! hemşire! ve! acil! Ap! teknisyeni! çalışArılabilir.! Bu! durumda! çalışacak! personelin gözeFminden!sorumlu,!o!seans!için!en!az!bir!diyaliz!teknikeri,!serFfikalı!hemşire!veya!serFfikalı!acil!Ap!teknisyeni!bulunur.!Bu!şekilde çalışArılan!personel!için,!merkez! taraLndan!işe!başladığı! tarihten!iFbaren!en!geç!alA!ay!içinde!serFfikasyon!eğiFmi!için!başvurusu yapılır.!Buna!uymayan!diyaliz!merkezine!müdürlük!taraLndan!kırkbeş!günlük!süre!verilerek!uygunluğun!sağlanması!yazılı!olarak!ihtar edilir! ve! bu! süre! sonunda! personel! eksikliğini! gidermeyen! merkezin! hasta! sayısı! mevcut! personel! sayısına! uygun! olacak! şekilde azalAlır. Personelin'görev,'yetki've'sorumlulukları MADDE' 16' –' (1)! Mesul! müdür;! merkezin! Abbî,! idarî! ve! teknik! hizmetlerini! mevzuata! uygun! olarak! idare! etmek! ve denetlemekten!sorumludur.!Bu!kapsamda; a)!Ruhsatlandırma!ile!ilgili!her!türlü!işlemleri!yürütür. b)! Diyaliz! merkezinin! ruhsatlandırılmasından! sonra,! her! türlü! personel,! bina,! tesis,! cihaz! ve! diğer! Abbî! ve! fizik! şartlardaki herhangi!bir!değişikliği!ilgili!müdürlüğe!bildirir. c)!Bakanlık!ve!müdürlük!ile!ilgili!olan!her!türlü!yazışmaları!yürütür. ç)! Merkezin! bilgi! işlem! sistemi! aracılığıyla! günlük! olarak! kaydedeceği! ve! kayde>ği! hasta! ve! seans! sayılarını,! hasta mortalitesini,! Yönetmelik! uyarınca! yapılması! gereken! Abbî! muayene! ve! tetkiklerin! kayıtlarını! ve! Bakanlıkça! talep! edilen! diğer bilgileri,!Bakanlığın!bu!bilgilere!her!an!ulaşabileceği!şekilde!hazır!tutar. d)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Mazeret!sebebiyle!görev!yerini!terk!etmesi!halinde!yerine!başka!bir!tabibi!vekâleten!bırakır. e)!İlgili!mevzuat!uyarınca!bildirimi!zorunlu!olan!hastalıkları!yetkili!mercilere!bildirir. f)!Merkezin!sterilizasyon!ve!dezenfeksiyon!işlerinin!düzenli!bir!şekilde!yapılmasını!sağlar. g)!Su!sisteminden!elde!edilen!suyun!bakteriyolojik!ve!kimyasal!analizleri!ile!su!sisteminin!günlük!takibini!yapArır. Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 6 of 13 ğ)!Yönetmelikte!belirFlen;!“Abbî! takip!ve! tetkikler”,!“hastaların!izlenmesi!ve!eğiFmi”,!“personelin!Abbî!kontrolü”,!“organ!ve doku! nakli! merkezleri! ile! ilişki”,! “hastaların! ve! cihazların! kayıtları”,! “su! sisteminin! kontrolü”,! “aAkların! imhası”! hususlarının yürütülmesini!sağlar. h)! Hemodiyaliz! ve! periton! diyalizi! uygulamaları! ile! ilgili! Yönetmelikte! öngörülen! tüm! formları! ve! bilgileri! düzenli! olarak Bakanlığa!bildirir. (2)! Uzman! tabip:! Nefroloji! uzmanı! veya! serFfikalı! uzman! tabip! taraLndan! yapılacak! değerlendirme,! hastaların! Abbî! açıdan tedavilerinin! düzenlenmesi,! izlenmesi,! faydalı! olacak! tedbirlerin! belirlenmesini! içerir.! Uzman! tabip! ayda! en! az! bir! defa! olmak kaydıyla,! hastaların! klinik! ve! laboratuvar! değerlendirmelerini! yapmak,! diyaliz! ve! ilaç! tedavilerini! düzenlemekle! yükümlüdür. GerekFği!durumlarda!Abbi!uygulamalar!ile!ilgili!serFfikalı!tabibi!yönlendirir. (3)! SerFfikalı! tabip:! Uzman! tabibin! muayene! ve! değerlendirmesine! göre! belirlenen! tedavi! şemasına! göre! hastalara hemodiyaliz!ve!ilaç! tedavisi!uygulanması,! tedavi!seansı!sırasında!hastaların!Abbî!yönden!izlenmesi,!her!diyaliz!seansında!hastanın dosyasına! gözlem! notunun! kaydedilmesi! ve! ortaya! çıkabilecek! akut! komplikasyonlarda! hastaya! ilk! müdahalenin! yapılmasından sorumludur. (4)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' Tabip! dışı! sağlık! personeli:! Hemodiyaliz! seansı! öncesinde,! hemodiyaliz! sırasında! ve sonrasında! hastanın! her! türlü! Abbî! bakımını,! nefroloji! uzmanı,! serFfikalı! uzman! tabip! ve! serFfikalı! tabibin! direkFflerine! göre yapmak,! hemodiyaliz! hastalarına! eğiFm! vermek,! ruFn! hasta! takiplerini! yapmak,! tedavilere! ilişkin! kayıtları! tutmak,! hemodiyaliz cihazlarını! diyalize! hazırlamak,! diyaliz! setlerini! hazırlamak,! hastanın! damar! yolunu! açmak,! sterilizasyon! ve! yüzey! dezenfeksiyon işlerini!yürütmekle!görevlidir.!Periton!diyalizi!hemşiresi!nefroloji!uzmanının!direkFfleri!doğrultusunda!ruFn!hasta!takiplerini!yapmak, hastalara! eğiFm! vermek,! takip! ve! tedavilere! ilişkin! kayıtları! tutmak! ve! tedavinin! gerekFrdiği! uygulamaları! ve! testleri! yapmakla görevlidir.!Periton!diyalizi!hemşiresi!ayrıca,!hastaların!sağlık!durumunun!gerekFrdiği!hallerde!ve!nefroloji!uzmanının!tespit!edeceği kurallar!çerçevesinde!periton!diyalizi!hastalarının!ev!ziyaretlerini!yapar.!Bu!ziyaretlerin!programlanması!ve!uygulanması!sırasındaki ihFyaçlar,!merkez!taraLndan!temin!edilir. (5)!Tekniker/teknisyen:!Diyaliz!merkezinin! teknik!alt!yapısı!ile!ilgili!her! türlü!problemlerin!çözülmesi,! teknik!hizmet!ve! takibi yapmakla,!diyaliz!cihazlarını!hizmeF!aksatmayacak!şekilde!hazır!vaziye^e!bulundurmakla!ve!görev!alanına!giren!diğer!problemleri mesul!müdür!ve!serFfikalı!tabibe!bildirmekle!görevlidir.!Ayrıca,!su!sisteminin!bakımının!yapılması!ve!hemodiyaliz!cihazının!diyalize hazırlanması!işlerini!yürütür. BEŞİNCİ'BÖLÜM Diyaliz'Merkezleri'Başvuru'Değerlendirme'Komisyonu,'Diyaliz'Merkezlerinin Açılması've'Cihaz'Ar]rımı Komisyonun'teşkili MADDE'17'–!(1)!Bakanlıktan!merkez!açmak!üzere!yaArım!izni!almış!yaArımcıların!merkez!açılıncaya!kadar!yapacakları!başvuru işlemleri! ile! merkezlerin! cihaz! arArımı! konusunun! değerlendirilmesi! için! müdürlük! nezdinde! Diyaliz! Merkezleri! Başvuru Değerlendirme!Komisyonu!oluşturulur. (2)! Komisyon,! il! sağlık! müdürü! veya! görevlendireceği! bir! müdür! yardımcısının! başkanlığında;! ilgili! şube! müdürü,! kamu kurumlarına!ait!hastaneler!bünyesinde!çalışan!iki!nefroloji!uzmanı!yoksa!serFfikalı!uzman! tabip,!olmak!üzere! toplam!dört!kişiden oluşur.!Diyaliz!merkezleri!ile!ilgili!yeni!açılma,!tadilat!yada!proje!değişikliği!gibi!görev!alanları!ile!ilgili!konularda!müdürlükten!yoksa!il bayındırlık!ve!iskan!müdürlüğünden!bir!mühendis!veya!mimar!komisyona!dahil!edilir.!Bu!komisyona!gerekFğinde!müdürlüğün!daveF veya!Bakanlıkça!re’sen!Diyaliz!Bilimsel!Danışma!Komisyonu!üyesi!kaAlabilir. (3)'(Mülga:RGL10/10/2012L28437) (4)!O!il!sınırları!içerisinde!kamu!kurumlarına!ait!hastaneler!bünyesinde!çalışan!nefroloji!uzmanı!veya!diyaliz!serFfikalı!uzman tabip!yok!ise!bir!başka!ildeki!kamu!kurumlarına!ait!hastaneler!bünyesinde!çalışan!aynı!nitelikteki!tabipler!görevlendirilebilir. Başvuru've'ruhsata'esas'belgeler MADDE'18'–'(1)!YaArım!izni!alan!hak!sahibi,!merkez!ruhsatlandırılması!için!aşağıdaki!belgelerle!müdürlüğe!başvurur; a)!Bakanlıktan!alınan!yaArım!izin!belgesi, b)!Özel!merkezler!için!mesul!müdüre!ait!belgeler; 1)!(Değişik:RGL4/4/2012L28254)'Merkezde!mesul!müdür!olarak!çalışacaklarına!dair!mesul!müdürün!adı,!soyadı!ve!T.C.!Kimlik numarası!mesul!müdür!sözleşmesi!tarihinin!yazılı!beyanı, 2)!T.C.!kimlik!numarası!beyanı, 3)!Diploması!ve!var!ise,!uzmanlık!belgesinin!veya!serFfikasının!müdürlük!tasdikli!birer!örneği, 4)!Başvuru!sırasında!son!alA!ay!içinde!ve!tanınmasına!engel!olmayacak!şekilde!çekilmiş!iki!adet!vesikalık!fotoğraL, 5)!Tabip!odası!kayıt!belgesi, c)! Merkezin! her! kaA! için! ayrı! olmak! üzere! mimar! taraLndan! düzenlenmiş,! yerleşim! ve! kullanım! alanlarını! gösteren! 1/100 ölçekli!planlar, ç)!Merkezin!kurulacağı!binanın!yapı!kullanma!izni!belgesi, d)!Yangına!yönelik!tedbirlerin!alındığına!dair!yetkili!merciden!alınmış!olan!rapor, e)!Yönetmeliğin! 12! nci!maddesinde! belirFlen!asgari! cihaz,!araç! ve!gereçler!için! diyaliz!merkezinin! kullanım! hakkı! olduğunu gösteren!belge!ile!merkez!yetkilisi!taraLndan!onaylanan!cihaz!listesi, f)!(Değişik:RGL4/4/2012L28254)'Kurucu!gerçek!kişi!ise,!T.C.!kimlik!numarası!beyanı;!vakıf!ise,!vakıf! senedinin!ve!Fcaret! sicil gazetesi! kaydının;! şirket! ise,! sermaye! durumunun! ve! şirket! ortaklarını! da! gösteren! Ticaret! unvanı,! kayıtlı! olunan! Fcaret! sicil memurluğunun! adı! ve! Fcaret! sicil! numarası! beyanı! ! (ŞirkeFn! kuruluş! statüsünü! ve! son! yöneFmini! gösterir! Ticaret! Sicil! Gazetesi 1/10/2003!tarihinden!önce!yayınlanmışsa!Ticaret!Sicil!Gazetesinin!aslı!veya!müdürlükçe!onaylı!örneği) Başvurunun'değerlendirilmesi've'ruhsatlandırma MADDE' 19' –' (1)! Başvuru;! Diyaliz! Merkezleri! Başvuru! Değerlendirme! Komisyonu! taraLndan! öncelikle! dosya! üzerinden incelenir! ve! noksanlıklar! var! ise,! başvuru! sahibine! yazı! ile! bildirilir.! Başvuru! dosyasında! noksanlık! yok! ise! komisyon! üyelerinin Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 7 of 13 tamamının!işFrakı!ile!personel,!bina,!Abbî!donanım!ve!cihaz,!araç!ve!gereçler!ile!Yönetmeliğin!öngördüğü!diğer!hususlara!uygunluk yönünden! merkez! yerinde! incelenerek! sonuçları! bir! rapor! halinde! müdürlüğe! sunulur.! Başvuru! belgeleri! noksan! veya! inceleme sonucunda! durumu!mevzuata! uygun! olmayan! başvuru! dosyası,! ret!gerekçeleriyle! birlikte! başvuru! sahibine! resmî! bir! yazı! ile! iade edilir. (2)! Müdürlüğe! yapılan! başvuru! üzerine! gerekli! işlemler,! başvuru! tarihinden! iFbaren! en! geç! onbeş! iş! günü! içerisinde sonuçlandırılır.! Başvuru! dosyası! noksansız! ve! yerinde! yapılan! incelemede! uygun! görülen! merkezler! için! merkez! sahibi! adına, müdürlükçe! Eks6’daki! Diyaliz! Merkezi! Ruhsatnamesi,! mesul! müdür! adına! Mesul! Müdürlük! Belgesi! düzenlenir.! Ruhsatnamenin müdürlük!tasdikli!bir!örneği!Bakanlığa!gönderilir. (3)! Ruhsatnamenin! müdürlükçe! düzenlendiği! tarihten! iFbaren! üç! ay! içerisinde! faaliyet! izni! alarak! faaliyete! geçmeyen merkezin! ruhsatnamesi! müdürlükçe! iptal! edilir.! Ruhsatnamede,! merkezde! hemodiyaliz! ve/veya! periton! diyalizi! yapıldığı! açıkça belirFlir.! Merkez! sahipliği,! adres! değişikliği! ve! merkezin! kayıtlı! cihaz! kapasitesinin! değişFrilmesi! hallerinde,! müdürlüğe! sadece değişen!hususlar!ile!ilgili!belgeler!sunulur!ve!yeni!ruhsatname!düzenlenir.! (4)!Merkezin!planlamaya!uygun!olarak!başka!bir!yere!nakli!ve!ruhsaAnda!kayıtlı!cihaz!kapasitesinin!arArılması!durumlarında, komisyon!taraLndan!yerinde!inceleme!yapılır!ve!yukarıdaki!Lkralara!göre!ruhsatlandırma!işlemleri!yürütülür. Faaliyet'izni MADDE'20'–!(1)!Ruhsat!alan!merkez!aşağıdaki!belgelerle!birlikte!faaliyet!izni!için!müdürlüğe!başvurur; a)!Diyaliz!merkezinde!görev!yapacak!tüm!personelin!bu!Yönetmelik!uyarınca!istenilen!meslekî!serFfikaları!ile!diplomalarının ve!uzmanlık!belgelerinin!müdürlük!tasdikli!örnekleri;!kamu!kurum!ve!kuruluşlarından!yapılan!başvurularda!ise,!bu!belgelerin!kurum amirinden!tasdikli!örnekleri, b)! Nefroloji! uzmanı! veya! diyaliz! serFfikalı! uzman! tabip,! merkezin! kadrosunda! görev! yapacak! ise! uzmanlık! belgeleri! veya serFfikaları,!bu!hizmet!dışarıdan!hizmet!alımı!ile!gördürülecek!ise!hizmet!alım!sözleşmesi!örneği!veya!kamu!kurumları!ile!yapılacak protokol!örneği, c)!Özel!merkezde,!görev!yapacak!personelin!tamamı!ile!yapılan!sözleşmeler, ç)!Hizmet!alım!yolu!ile!gördürülecek!diğer!hizmetlere!ilişkin!sözleşme!örnekleri, d)!Yeterli!nitelikte!ve!kapasitedeki!su!sisteminin!yapAğı!arıtma!sonrasında!elde!edilen!suyun,!bakteriyolojik!ve!kimyasal!analiz sonuçlarının!Avrupa!Birliği!Farmakopesisindeki!standartlara!uygun!olduğunu!gösterir!belge, e)!Merkezde!kullanılacak!diyaliz!cihazlarının!marka,!imâl!tarihi,!imâl!edildiği!ülkeyi!belirten!liste. (2)!Başvuru!dosyası!müdürlükçe!incelenir.!Başvurunun!uygun!bulunması!halinde!müdürlükçe!Eks6’daki!“Faaliyet!İzin!Belgesi” yedi!iş!günü!içinde!düzenlenir!ve!bu!belgenin!verilmesi!ile!merkez!hasta!kabul!ve!tedavisine!başlar.!Faaliyet!izin!belgesinde!merkezde yapılacak!hemodiyaliz!ve/veya!periton!diyalizi!uygulaması!!açıkça!belirFlir. (3)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' Merkezde! görev! yapacak! tüm! sağlık! personeline! mesul! müdür! taraLndan! hazırlanıp müdürlükçe!onaylanacak!Eks4’teki!“Çalışma!Belgesi”!düzenlenir.!Bu!belge!düzenlenmeden!merkezde!personel!çalışamaz.!! Merkezlerin'cihaz'argrması MADDE'21'–'(1)!Faaliye^e!olan!merkezlerin!hasta!sayılarının!artmasına!paralel!olarak cihaz!arzrma!gerekliliği!ortaya!çıkması!halinde!buna!yönelik! talepler!Diyaliz!Merkezleri!Başvuru!Değerlendirme!Komisyonu taraLndan!aşağıdaki!kriterler!esas!alınarak!değerlendirilir. a)! Bir! bölgede! cihaz! arArımı! yapabilmek! için! o! bölgenin! hedef! doluluk! oranı! hemodiyaliz! cihazı! başına! düşen! hasta! sayısı (hasta/cihaz! oranının)! dört! veya! üstü! olarak! kabul! edilir.! Bölgedeki! toplam! hasta/cihaz! oranları! bu! sayıların! alAnda! ise! cihaz arArımına! izin! verilmez.! Bu! orana;! hepaFtli! hasta! ve! cihazlar,! hastanelerin! ruFn! diyaliz! hizmeF! dışındaki! acil! hizmetler! için kullandıkları!cihazlar!ile!kamuya!ait!diyaliz!eğiFm!merkezleri!yirmibeş!cihaz!sayısına!ulaşana!kadar!hasta!ve!cihaz!dahil!edilmez. b)!Cihaz!arArımı!için!hedef!doluluk!oranları!yukarıda!belirFlen!değerlerin!üzerinde!ise!bölge!toplamında!arArılabilecek!cihaz sayısı! değerlendirmeye! tabi! tutularak! alA ! ayda! bir! defa! (her! yıl! Ocak! ve! Temmuz! ayı! içinde)! müdürlük! taraLndan! ilan! edilir. Merkezler,!ilanı!takiben!otuz!gün!içerisinde!taleplerini!müdürlüğe!ileFr,!müdürlük!de!bu!talepleri!başvuru!biFminden!sonra!otuz!gün içinde!bu!Yönetmelik!kapsamında!değerlendirerek!sonuçlandırır. c)! Cihaz! arArımı! başvurusunda! bulunan! merkeze! bir! defasında! en! fazla! beş! olmak! üzere! cihaz! arzrma! izni! verilir.! Cihaz arArımları! en! fazla! elli'ye! kadar! yapılabilir.! Elli’nin! üzerinde! cihazı! bulunan! mevcut! merkezlere! cihaz! arArma! izni! verilmez.! Bir! bölgede! birden! fazla! sayıda! cihaz! arArım! başvurusu! olması! durumunda! talepler! aşağıda! belirFlen! öncelik! sırasına! göre değerlendirilir: 1)!Yirmibeşten!az!olmak!kaydıyla!cihaz!sayısı!düşük!olan!merkez, 2)!Cihaz!sayısı!yirmibeşten!fazla!olmak!kaydıyla!hasta/cihaz!oranı!yüksek!merkez, 3)!Daha!önce!cihaz!arArımı!yapmamış!merkez, 4)!Müstakil!binada!kurulu!merkez. (2)!Birinci!Lkradaki!sıralamaya!göre!aynı!önceliğe!sahip!birden!fazla!müracaat!olması!halinde,!müracaat!edenler!arasında!en fazla!önceliğe!sahip!olmak!tercih!sebebidir.!Aynı!sayıda!önceliğe!sahip!olanlar!arasında!noter!huzurunda!kura!çekilerek!hak!sahibi belirlenir. (3)!Cihaz!arArımı!izni!alan!merkezler!aşağıdaki!özellikleri!taşıyan!cihazları!ekleyebilir; a)!İlgili!mevzuata!ve!alınacağı!tarihteki!standartlara!uygun!üreFlmiş,!orijin!ülkede!kullanımı!devam!eden!ve!üreFci!veya!yetkili temsilci!firma!taraLndan!performans!yeterliliği!kanıtlanmış!olan!cihazlar, b)!İkinci!el!cihazlar!için!yedi!yaşını!geçmemiş!olan!cihazlar. Merkezlerin'taşınması,'birleşmesi,'devri've'askıya'alma MADDE' 22' –! (1)! Bakanlıkça! belirlenen! bölgeler! içinde! merkezlerin! mevcut! cihaz! kapasiteleri! ile! taşınma! veya! birleşmeleri planlama!kapsamı!dışında!tutulur.!Taşınma!ve!birleşme!müdürlük!izni!ile!yapılır.!Bu!birleşmelerde!toplam!cihaz!sayısı!elli’yi!geçemez. Bölge!dışına!taşınma!ve!birleşmeler!ise!planlama!hükümlerine!tabidir.!Hemodiyaliz!merkezlerine,!birleşme!ve!taşınma!durumlarında tadilat,!inşaat!ve!alt!yapının!hazırlanması!gibi!işlemler!için!müdürlük!taraLndan!en!fazla!alA !aylık!süre!verilir. (2)! Merkezlerin! devri! mümkündür.! Devirde! merkezi! devir! alan! ve! devir! eden! gerçek! veya! tüzel! kişiler! arasında! merkezin Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 8 of 13 devrine! ilişkin! yapılacak! sözleşme! örneği! ile! devir! alana! ait! belgeler! müdürlüğe! ibraz! edilir.! Müdürlükçe! devir! alan! adına! yeni ruhsatname!ve!faaliyet!izni!belgesi!düzenlenir. (3)!Personel!eksikliği,!tadilat,!ekonomik!vb.!sebeplerle!işletenin!kendi!talebi!ile!merkezin!faaliyeFni!askıya!alma!talebi!halinde müdürlükçe! en! fazla! alA! aylık! süre! ile! faaliyet! izni! askıya! alınabilir.! Bu! durumda,! hastaların! mağdur! edilmemesi! için! müdürlükçe gerekli!tedbirler!alınır.!Süre!sonunda!faaliyeFne!başlamayan!merkezin!ruhsat!ve!faaliyet!izin!belgesi!iptal!edilir. (4)!(Ek:RGL10/10/2012L28437)'Aynı!diyaliz!hizmet!bölgesi!içerisinde!bulunan!diyaliz!merkezleri!kendi!aralarında!cihaz!devri yapabilir.! Ancak! cihaz! devreden! merkez! onbeş! cihazın! alAna! düşemez! ve! beş! yıl! süre! ile! planlamadan! cihaz! arArımı! talebinde bulunamaz. ALTINCI'BÖLÜM Diyaliz'Merkezlerinde'Tıbbî'Takip,'Tetkik've'Kontroller Hastaların'diyalize'alınma'kararı,'hasta'raporları've'reçete'düzenlenmesi ' ' MADDE' 23' –' (1)! Hastaların! programlı! hemodiyaliz! yada! periton! diyalizine! alınması! için! nefroloji! uzmanı! taraLndan hazırlanmış! diyaliz! raporunun! olması!gerekir.! Periton! diyalizi! raporları! sadece! nefroloji! uzmanı! taraLndan! düzenlenir,! hemodiyaliz raporları,!hastanın!bulunduğu!ilde!nefroloji!uzmanı!bulunmaması!durumunda!serFfikalı!uzman!tabip!taraLndan!!da!düzenlenebilir. Raporda!hastanın!hangi!süreyle!ve!hagada!kaç!defa!hemodiyalize!gireceği,!periton!diyalizi!yapılacak!ise!uygulanacak!periton!diyalizi yöntemi,!günlük!değişim!sayısı,!kullanılacak!solüsyonların!içeriği!ve!hacmi!belirFlir. (2)! Ortaya! çıkabilecek! acil! durumlar! hariç! hastanın! diyaliz! ve! hastalık! ile! ilgili! uzmanın! düzenlediği! tedavide! değişiklik yapılamaz.! Hastaların']bbi'takibi,'personelin']bbî'kontrolü MADDE' 24' –'(1)!Merkezde! diyaliz! tedavisi! gören! her! hasta! için! ayrı! bir! hasta! takip! dosyası! tutulur.!Merkezler,! tedavilerini üstlendikleri!hastaların!bu!Yönetmeliğin!öngördüğü!tetkiklerini!yapArır!ve!tedavilerini!FFzlikle!takip!eder.!Merkezce,!diyaliz!tedavisi gören! hastaların! ayda! en! az! bir! defa! yapılacak! uzman! tabip! değerlendirmesi! ile! nefroloji! uzmanı! veya! serFfikalı! uzman! tabip taraLndan!düzenlenecek!tedavisi!kaydedilir!ve!uygulanması!sağlanır. (2)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' Diyaliz! merkezlerinde! çalışan! personel,! işe! başlarken! ve! daha! sonra! yılda! bir! kez! ruFn olarak!HCV!anFkoru,!HbsAg!ve!Hbs!Ab,!HIV!1+2!anFkoru!tayin!testleri!taramasından!geçirilir!ve!lazım!gelen!koruyucu!tedbirler!alınır, gerekFğinde!tedavileri!yapArılır. YEDİNCİ'BÖLÜM Merkezlerin'İzlenmesi,'Denetlenmesi, Yasaklar,'İdarî'Yap]rım've'Çeşitli'Hükümler Merkezlerin'izlenmesi MADDE'25'–'(1)!Merkezler,!bilgi!işlem!sistemi!aracılığıyla!günlük!olarak!kayde>ği!hasta!ve!seans!sayılarını,!diyaliz!tedavisine yeni! başlayan! ve! başka! merkezden! gelen! hasta! sayılarını,! hasta! mortalitesini,! başka! merkeze! giden! veya! diğer! renal! replasman tedavilerine!geçen!hasta!sayılarını,!Yönetmelik!uyarınca!yapılması!gereken!Abbî!tetkiklerin!kayıtlarını!ve!Bakanlıkça!talep!edilen!diğer bilgileri,!Bakanlığın!ve!müdürlüğün!her!an!ulaşabileceği!şekilde!hazır!bulundurur. (2)!Merkezler,!hemodiyaliz!ve!periton!diyalizi!uygulamaları!ile!ilgili!olarak;!Hemodiyaliz!Merkezleri!Tıbbi!Bilgi!Formu,!Periton Diyalizi!Merkezleri!Tıbbi!Bilgi!Formu,!Diyaliz!Merkezleri!Bilgi!Formu!ve!Diyaliz!Hastaları!Ölüm!Bilgi!Formu’nu!her!alA!ayda!bir!yazılı veya! elektronik! ortamda! müdürlüğe! bildirir.! Müdürlük! de! bu! formları! istenildiği! zaman! Bakanlığa! yazılı! veya! elektronik! ortamda gönderir. (3)! Merkezlerin! faaliyetlerine! ilişkin! ikinci! Lkrada! belirFlen! ve! ihFyaç! duyulan! yeni! formlar,! Diyaliz! Bilimsel! Danışma Komisyonunun! görüşü! alınarak! Bakanlıkça! düzenlenir! ve! Bakanlık! internet! sitesinde! yayınlanır.!Müdürlükler,! bu! formların! dışında ayrı!form!düzenleyemez!ve!merkezlerden!isteyemezler. (4)! Bakanlık,! merkezlerin! ve! hastaların! bilgilerini! elektronik! ortamda! izleyebileceği! bilgi! işlem! sistemlerini! kurabilir.! Bu durumda! tüm!merkezler!ve!hastaların!bilgileri!bu!sisteme!kaydedilir.!İkinci!Lkrada!belirFlen! formlar!da!bu!sistem!üzerinden! takip edilebilir. Merkezlerin'denetlenmesi MADDE'26'–!(1)!Merkezler;!şikayet!veya!ihbar!üzerine!yapılan!olağan!dışı!deneFmler!hariç!olmak!üzere!müdürlük!taraLndan oluşturulan!komisyon!veya!denetleme!ekibi!vasıtasıyla,!Eks1!ve!Eks2!deki!deneFm! formlarına!göre!alA!ayda!bir!defa!olağan!olarak denetlenir.!DeneFmlerde!tespit!edilen!eksiklik!ve!aksaklıkların!yine!deneFm!formunda!belirlenen!sürelerde!giderilmesi!merkezden yazılı! olarak!istenir.!Eksiklik!ve! uygunsuzlukların! belirlenen! süre!içerisinde!giderilmemesi! halinde! formda! öngörülen!idarî!yapArım uygulanır. (2)!Denetleme!ekibi,!merkezin!bulunduğu!ilin!sağlık!müdürü!veya!görevlendireceği!bir!müdür!yardımcısı,!diyaliz!hizmetleri!ile ilgili!şube!müdürü,!kamuda!çalışan!bir!nefroloji!uzmanı!yoksa!serFfikalı!uzman!tabip!olmak!üzere!toplam!üç!kişiden!oluşur.!Bakanlık lüzumu!halinde!başka!ilden!deneFm!ekibi!görevlendirir. (3)!Merkezlerin!Abbî!deneFminde!aşağıdaki!parametreler!değerlendirilir: a)!Yıllık!mortalite!oranı, b)!Yeni!hepaFt!B!ve!C!bulaş!oranları, c)!Kt/V!üre!değeri!veya!üre!azalma!oranı, ç)!Serum!albümin!düzeyi, d)!Hemoglobin!değeri, e)!Serum!fosfor!düzeyi. (4)!Diyalize!yeni!alınan!hastalar!(diyaliz!süresi!üç!aydan!kısa!olan)!hariç!yıllık!mortalite!oranı!%!20’nin!üzerinde!olan!merkez, düzelFci!eylemlerin!uygulanması!için!yazılı!olarak!uyarılır.!Uyarıya!rağmen!sonraki!yıl!mortalite!oranı!%!20’den!fazla!olmaya!devam eden! merkezin! yeni! hasta! alımı! durdurulur! ve! müdürlük! veya! Bakanlık! taraLndan! görevlendirilen! en! az! iki! nefroloji! uzmanı Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 9 of 13 taraLndan!merkezde!inceleme!yapılır.!İnceleme!sonucu!düzenlenecek!rapora!göre!faaliyeF !uygun!görülmeyen!merkezin!faaliyeFne son! verilerek! belgeleri! iptal! edilir.! Kaza,! yangın,! deprem,! doğal! afet! durumları! hariç! yıllık! mortalite! oranı! %! 40’ın! üzerinde! olan merkezin!faaliyeFne,!Diyaliz!Bilimsel!Danışma!Komisyonunun!görüşü!alınarak!herhangi!bir!uyarı!yapılmaksızın!son!verilebilir. (5)!Tıbbi!yeterlilik!ile!ilgili!Eks2!Diyaliz!Merkezi!Tıbbi!DeneFm!Formunda!belirFlen!ölçütler!çerçevesinde!merkezler!denetlenir. Bu! deneFmde! ilgili! formda! belirFlen! ölçütlerin!alA!aylık! izlemdeki! tüm! ölçümlerin! ortalaması!alınır.! Bu! ölçütlerden! birden! fazlası hedefin! dışında! olan! merkez,! düzelFci! eylemleri! planlaması! için! yazılı! olarak! uyarılır.! AlA! ay! sonraki! değerlendirmede! iki parametrede! yetersizliği! devam! eden! merkezin! yeni! hasta! alımı! üç! ay,! üç! veya! daha! fazla! parametrede! yetersizliği! devam! eden merkezin!ise!alA!ay!süreyle!yeni!hasta!kabulü!durdurulur. (6)! Değerlendirmeye! alınacak! ölçüt! ve! standartlarda! Diyaliz! Bilimsel! Danışma! Komisyonunun! görüşü! alınarak! Bakanlık taraLndan!değişiklik!yapılabilir.!Müdürlükler!belirlenmiş!ölçüt!ve!standartlarda!değişiklik!yapamazlar.! Yasaklar've'idari'yap]rım MADDE'27'–'(1)!Bu!Yönetmelik!kapsamındaki!uygulamalar!bakımından!yasak!olan!fiiller!ile!!idarî!yapArımlar!şunlardır: a)! Müdürlükten,! Yönetmeliğe! göre! ruhsat! ve! faaliyet! izin! belgesi! alınmaksızın! diyaliz! tedavisi! yapmak! amacıyla! özel! yerler açılması!yasakAr.!Bu!tür!yerlerin!tespiF!halinde!valilikçe!derhal!faaliyetleri!durdurularak!genel!hükümlere!göre!işlem!yapılır. b)!Merkezlerin!Yönetmeliğe!aykırı! olarak! ruhsat! ve! faaliyete!esas! olan! bina,! cihaz! ve! personel! değişikliği! yapmaları! halinde deneFm!formundaki!idari!müeyyide!uygulanır. c)!Endikasyon!dışı!diyaliz!uygulaması!yapan,!diyaliz!uygulaması!için!uygunsuz!rapor!düzenlenmesini!sağlayan!merkezlerin,!ilk tespiFnde! üç!ay! süreyle! faaliyeF! durdurulur.!Aynı! fiillerin! tekrarı! halinde!merkezin! faaliyet!izin! belgesi!iptal!edilir.! Bu!merkezlerin sahipleri!bir!daha!diyaliz!merkezi!açamaz!veya!merkez!sahipliği!ortağı!olamazlar.!! ç)! Hastalara! veya! üçüncü! kişilere! maddi! çıkar! temin! ederek! veya! eFk! dışı! diğer! yöntemlerle! kendisine! hasta! yönlendiren merkezlerin,!birinci!tespi^e!üç!ay,!ikinci!tespi^e!alA!ay!süreyle!yeni!hasta!kabulü!yasaklanır.!Üçüncüsünde!ruhsat!ve!faaliyet!izni!iptal edilir. d)! Hemodiyaliz! ve! periton! diyalizi! uygulamaları! ile! ilgili! Yönetmelikte! belirFlen! kayıtları! düzenli! ve! kolay! ulaşılabilir! şekilde tutmayan,! gerçeğe! aykırı! veya! eksik! tutan,! bilgi! formlarını! müdürlüğe! göndermeyen! merkezlere! Eks1! deneFm! formundaki! idari müeyyide!uygulanır. e)! Hemodiyaliz! çözelFlerinin! dilüsyonunda! kullanılan! suyun! Avrupa! Farmakopisinde! belirFlen! kimyasal! ve! bakteriyolojik limitlerle! uyumlu! arıAlmış! su! olması! gerekir.! Bu! kapsamda! Bakanlıkça! yürürlüğe! konulan! Su! Arıtma! Sistemi! mevzuaAna! uygun olmayan!suyun!kullanıldığının!tespiF!durumunda,!su!numunesi!tahlilleri!tekrarlanır.!Tekrarlanan!sonuçlara!göre!bakteriyolojik!açıdan uygun!olmayan!su!numunesi!kullandığı!saptanan!merkezin!faaliyeF!mevzuata!uygun!su!sonucu!gelene!kadar!durdurulur.!Endotoksin açısından!uygun!olmayan!su!numunesi!kullandığı!saptanan!merkez!bir!ay!içerisinde!endotoksin!açısından!uygun!hale!geFrilir.!Uygun hale!geFrilemeyen!merkezin,!uygun!su!sonucu!gelene!kadar!yeni!hasta!kabulü!durdurulur. f)! Herhangi! bir! sebeple! faaliyeF! durdurulan! veya! ruhsat! ve! faaliyet! izin! belgesi! iptal! edilen! merkezlerde! tedavi! gören hastaların!tedavilerinin!idamesi!için!müdürlük!gerekli!tedbirleri!alır. Organ've'doku'nakli'merkezleri'ile'ilişki MADDE' 28' –! (1)! Merkezler;! ! programlı! olarak! diyalize! aldıkları! her! hastayı! organ! nakil! merkezine! başvurması! için bilgilendirmek,!organ!nakli!merkezleri!de,!nakle!uygun!hastaları!Ulusal!Bekleme!Listesi’ne!kayıt!e>rmekle!mükellegir. Hasta've'cihaz'kayıtları,'su'sisteminin'kontrolü MADDE'29'–'(1)!Merkezde,!diyalize!giren,!takip!edilen!hastalar!için,!tetkik!kayıtlarının!da!yer!aldığı!ayrı!şahsî!takip!dosyaları tutulur.!Bu!kayıtlar,!ayrıca!bilgisayar!ortamında!da!tutulabilir.!Ayrıca!her!cihaz!için,!o!cihazla!ilgili!periyodik!teknik!bakım!ve!onarım bilgilerine!ilişkin!kayıtlar!tutulur. (2)!Merkezler!kullandıkları!suların,!arıtma!sonrası!örneklerinin!üç!ayda!bir!bakteriyolojik!ve!alA!ayda!bir!kimyasal!analizlerini ilgili!mevzuata!göre! ruhsaA! bulunan! özel! laboratuvarlarda! veya! kamuya!ait! laboratuvarlarda! yapArmak! zorundadır.! Bu! sonuçların standartlara!uygun!olduğunu!gösterir!belge,!merkezde!bulundurulur. A]kların'imhası MADDE' 30' –' (1)! Kullanılan! diyaliz! sarf! malzemesinin,! diğer! Abbî! aAkların! insan! ve! çevre! sağlığını! olumsuz! etkilemeyecek şekilde,!kesici!ve!delici!aAkların!da!sert!plasFk!kutularda!muhafaza!edilmeleri!ve!imhaları!için!22/7/2005!tarihli!ve!25883!sayılı!Resmî Gazete’de! yayımlanan! Tıbbi! AAkların! Kontrolü! Yönetmeliğine! uygun! yöntemlerle! merkezden! uzaklaşArılması! sağlanır.! Diyaliz solüsyon!bidonları!ve!kuru!birkarbonat!kartuşları!Abbi!aAk!kapsamında!değerlendirilmez. Reuse MADDE' 31' –' (1)! Reuse! uygulaması,! hastanın! anlayabileceği! şekilde! izah! edilmek! ve! hastadan! bilgilendirilmiş! onay! formu alınmak!kaydıyla!Bakanlıkça!izin!verilmiş!merkezlerde yapılır.!Bu!konudaki!başvuruların!değerlendirilmesi!Bakanlıkça!belirlenen!esaslara!göre!yapılır. (2)! Bakanlık! izni! olmaksızın! reuse! uygulaması! yapAğı! tespit! edilen! veya! reuse! izni! olmakla! birlikte! Bakanlıkça! belirlenen esaslara!aykırı!uygulama!yapan!merkezin!üç!ay!süre!ile!yeni!hasta!kabulü!durdurulur. Ev'hemodiyalizi MADDE' 32'–! (1)!Merkezler! hastanın! talebi!ve!yazılı! onayı!ile! Abbi!kontrollerini! de!yapmak!kaydıyla! hastanın!evinde! diyaliz uygulamasını! yapabilir.! Ev! hemodiyalizi! uygulanacak! her! hasta! için! Diyaliz! Merkezleri! Başvuru! Değerlendirme! Komisyonundan uygunluk!onayı!alınır.!Bu!uygulama!için!her!hastaya!bir!cihaz!tahsis!edilir.!Ev!hemodiyalizi!uygulamasının!esas!ve!usulleri!Bakanlıkça belirlenerek!yayımlanır. Tail'diyalizi MADDE'33'–'(1)!Merkezler!diyaliz!hastalarına! taFl!dönemi!olarak!kabul!edilen!Haziran!ayından!başlayarak!Eylül!ayı!sonuna kadar,! su! sistemi! kapasitelerinin! yeterli! olması! ve! Yönetmeliğin! 11! inci! maddesinin! birinci! Lkrasının! (ç)! bendine! uygun! olması kaydıyla! merkeze! 21! inci! maddenin! üçüncü! Lkrasına! uygun! cihaz! eklemek! sureFyle! hizmet! verebilir.! TaFl! diyalizi! için! cihaz arArmadaki!bölgesel!hedef!doluluk!oranı!üç!olarak!kabul!edilir. (2)!Bu!durumdaki!merkezler!için!her!tedavi!seansı!için!bulundurulması!gereken!13!üncü!maddedeki!personel!şarAna!uygunluk Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 10 of 13 aranır.!Merkez,!bu!durumu!bir!dilekçe!ile!müdürlüğe!bildirmekle!yükümlüdür. (3)!Bu!maddeye!göre!faaliyet!gösterecek!merkez,!faaliyet!izin!belgesi!yenilenmeden!faaliyeFne!devam!eder. (4)!TaFl!diyalizi!kapsamında!olan!iller!Bakanlıkça!belirlenerek,!Bakanlık!internet!sayfasında!duyurulur. SEKİZİNCİ'BÖLÜM Eğiim'Merkezleri,'Eğiim've'Serifikalandırma Eğiim'merkezleri MADDE' 34' –! (1)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Diyaliz! merkezlerinde! görev! alacak! iç! hastalıkları! uzmanı,! çocuk! sağlığı! ve hastalıkları!uzmanı,!tabip,!hemşire!ve!acil!Ap!teknisyeni!ile!bu!merkezlerin!Abbî!deneFmlerinde!görev!alacak!personelin!eğiFmleri, ikinci!Lkrada!belirFlen!şartları!haiz!ve!Bakanlıkça!eğiFm!vermek!üzere!yetkilendirilmiş!diyaliz!merkezlerince!yürütülür. (2)! Nefroloji! yan! dal! uzmanlık! eğiFmi! verme! yetkisi! olan! Ap! fakülteleri! ile! Bakanlığa! ait! eğiFm! ve! araşArma! hastanelerine aşağıdaki!şartları!taşıması!halinde!Bakanlıkça!eğiFm!yetkisi!verilir. ! a)! Hemodiyaliz! ve! periton! diyalizi! konusunda! eğiFm! ile! yetkilendirilecek! merkezlerin! bu! Yönetmelikte! öngörülen! merkez şartlarını!taşıması!ve!ilgili!müdürlükçe!düzenlenmiş!faaliyet!izin!belgesi, b)!Merkezin!kurulu!olduğu!hastanede!teorik!eğiFme!imkân!sağlayacak!bir!toplanA!salonu!veya!derslikle!birlikte!gerekli!eğiFm materyali, c)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Hemodiyaliz!merkezlerinin!akFf!olarak!kullanılmakta!olan!en!az!beş!adet!hemodiyaliz!cihazı, periton!diyalizi!eğiFmi!yetkisi!verilecek!merkezin!ise!izlemde!olan!en!az!otuz!hastası, ç)!Vereceği!eğiFmin!niteliğine!göre!en!az!bir!yıldır!hemodiyaliz!veya!periton!diyalizi!uygulaması, d)!EğiFm!yetkisi!verilecek!merkezlerin!yılda!en!az!iki!defa!eğiFm!programı!açma!ve!bu!programların!her!birisi!için!en!az!bir uzman!tabip,!iki!praFsyen!tabip!ve!iki!hemşire!olmak!üzere!toplam!on!personeli!eğiFme!alma!kapasite!ve!yeterliliği, bulunur. (3)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Diyaliz!eğiFm!merkezi!olarak!yetkilendirilmeyi! talep!eden!merkez;!eğiFm!sorumluluğunu üstlenecek!nefroloji!uzmanının!ve!diğer!eğiFcilerin!isim!ve!unvanlarını,!birinci!Lkrada!sayılan!uzman!tabip,!tabip,!hemşire!ve!acil!Ap teknisyenlerine! yönelik! olarak! bir! yıl! içerisinde! kaç! dönem! kurs! düzenleyeceğini,! her! eğiFm! döneminde! kaç! uzman! tabip,! tabip, hemşire! ve! acil! Ap! teknisyenine! eğiFm! verilebileceğini,! eğiFm! yeri! ve! eğiFm! materyallerini! haiz! olduğunu! bildiren! yazıları! ile Bakanlığa!başvurur. (4)! Başvurular! Diyaliz! Bilimsel! Danışma! Komisyonunun! görüşü! alınarak! değerlendirilir,! bu! Yönetmelikte! öngörülen! şartları taşıyan!diyaliz!merkezlerine!Bakanlıkça!eğiFm!yetkisi!verilir!ve!buna!dair!yetki!belgesi!düzenlenir.!Yetki!belgesi!düzenlenen!eğiFm merkezleri! Bakanlık! internet! sitesinde! yayınlanır.! Nefroloji! yan! dal! uzmanlık! eğiFmi! verme! yetkisini! kaybeden! merkezin,! diyaliz eğiFm!verme!yetki!belgesi!alA!ay!içerisinde!iptal!edilir. Diyaliz'eğiimine'alınacak'personel MADDE'35'–!(1)!Hemodiyaliz!eğiFmine!aşağıdaki!sıralamaya!göre; a)!Kamu!veya!özel!hemodiyaliz!merkezlerinde!çalışan, b)!Yeni!açılacak!hemodiyaliz!merkezlerinde!çalışacağı!müdürlük!taraLndan!bildirilen, c)!Herhangi!bir!resmî!veya!özel!kurum!ve!kuruluşta!çalışmayan, ç)!Diyaliz!merkezlerinin!deneFmlerinde!yer!alacak, d)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Kamu!veya!özel!sağlık!kuruluşunda!diyaliz!merkezi!dışında!görevli, (Değişik' ibare:RGL14/2/2012L28204)' ' iç! hastalıkları! uzmanı,! çocuk! sağlığı! ve! hastalıkları! uzmanı,! tabip,! hemşire! ve! acil! Ap teknisyeni!unvanını!haiz!kişiler!başvurabilir.!Devlet!hizmeF !yükümlülüğü!bulunan!tabipler!ve!aile!hekimliği!yapan!tabiplerin!diyaliz eğiFmine!başvurması!durumunda,!öncelikle!tabi!oldukları!mevzuat!hükümleri!geçerlidir. (2)!Periton!diyaliz!eğiFmine!aşağıdaki!sıralamaya!göre; a)!Kamu!veya!özel!periton!diyaliz!merkezlerinde!çalışan, b)!Yeni!açılacak!periton!diyaliz!merkezlerinde!çalışacağı!müdürlük!taraLndan!bildirilen, c)!Herhangi!bir!resmî!veya!özel!kurum!ve!kuruluşta!çalışmayan, ç)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Kamuda!veya!özel!sağlık!kuruluşunda!diyaliz!merkezi!dışında!görevli, hemşire!unvanını!haiz!kişiler!başvurabilir. (3)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' Diyaliz! eğiFm! başvurusu! yapan! kamu! personelinden! ihFyaç! halinde! Bakanlığın! uygun göreceği! diyaliz! merkezlerinde! başarılı! olduğu! sınav! tarihinden! iFbaren! iki! yıl! süre! ile! görev! yapmayı! kabul! e>klerine! ilişkin taahhütname!alınır!ve!müdürlüğün!uygun!görüşü!aranır.!Taahhüt!süresinden!önce!kamudan!isFfa!eden!personelden!eğiFm!süresi boyunca!kendisine!ödenen!maaş,*döner*sermaye,*harcırah*gibi 2!ödemeler!geri!alınır.!Bu!ödemelerin!tahsiline!kadar!serFfika!teslimi yapılmaz. (4)!EğiFm!başvurularında,!ihFyacın!önceliği!göz!önüne!alınarak!eğiFm!planlaması!yapılır. (5)!EğiFme!alınan!personel; a)!EğiFm!gördüğü!kamu!kurum!ve!kuruluşlarınca!belirlenen!usûl!ve!esaslara!uyar. b)! EğiFm! merkezinin! günlük! mesai! saatleri! dışında! ve! aldığı! eğiFm! dışında! bir! görevde! çalışArılamaz.! Ayrıca! eğiFm! süresi içerisinde!adına!eğiFm!gördüğü!merkez!de!dahil!başka!bir!merkezde!görev!yapamaz. c)!EğiFme!alınan!personel,!hukuken!kabul!edilebilir!mazeret!hallerinde!toplam!eğiFm!süresinin!1/6!oranını!geçmemek!kaydı ile!eğiFme!ara!verdikleri!süre!kadar!eğiFm!programına!eklenerek!eğiFmleri!tamamlaAlır.!Kursiyer,!belirlenen!oran!üzerinde!eğiFme devam!etmemesi!halinde!eğiFm!programı!iptal!edilerek!başarısız!sayılır. Başvuru MADDE'36'–!(1)!(Değişik:RGL10/10/2012L28437)'EğiFm!başvuruları,!Ocak,!Mayıs,!Eylül!aylarında!ilgili!müdürlüğe!yapılır!ve!en geç!Şubat,!Haziran!ve! Kasım!aylarının!ilk! hagası!içinde!müdürlükçe! toplu! olarak!Bakanlığa! bildirilir.!Yönetmelikteki! şartlara! uygun olmayan!başvurular,!müdürlükçe!Bakanlığa!ileFlmeksizin!gerekçesi!belirFlerek!sahiplerine!iade!edilir. (2)!(Değişik:RGL10/10/2012L28437)'Başvurular,! takip!eden!bir!ay!içerisinde!Bakanlıkça!değerlendirilir!ve!eğiFm!programına Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 11 of 13 alınan! personel,! müdürlüklere! ve! diyaliz! eğiFm! merkezlerine! bildirilir.! Diyaliz! eğiFmleri,! uzman! tabip,! tabip! ve! tabip! dışı! sağlık personeli!için!her!yıl!Ocak,!Mayıs!ve!Eylül!aylarında!başlayacak!şekilde,!işlemler!tamamlanır. (3)!Başvurular!sadece!o!dönem!için!geçerli!olup,!eğiFm!planlamalarında!önceki!dönem!yapılan!başvurular!değerlendirmeye alınmaz.!Başvurusu!değerlendirmeye!alınmayan!personel, tekrar! eğiFm! almak! istediği! takdirde,! sonraki! her! bir! eğiFm! dönemi! için! başvurusunu! yenilemek! istediğine! dair! dilekçeyi, alacağı! eğiFmin! niteliğine! göre! Hemodiyaliz! Merkezleri! EğiFm! Bilgi! Formu! (Ek–7)! veya! Periton! Diyaliz! Merkezleri! EğiFm! Bilgi Formunu!(Ek–8)!ekleyerek,!belirlenen!tarihlerde!müdürlüğe!verir;!ancak!diğer!başvuru!evrakları!tekrar!düzenlenmez.! !(4)!Diyaliz!eğiFm!başvuruları,!Ek–9!daki!belgeler!ile!ilgili!müdürlüğe!yapılır.!Müdürlük!taraLndan!başvurusu!uygun!olanların kimlik!bilgileri!ve!çalışAğı!kurumunun!belirFldiği!liste!başvuru!dönemlerinde!Bakanlığa!inFkal!e>rilir.!EğiFme!başvuran!personelin evrakları!daha!sonraki!işlemlere!esas!olmak!üzere!müdürlükte!muhafaza!edilir. (5)!(Ek:RGL14/2/2012L28204)'İnceleme!ve!deneFmlerde!görev!almak!üzere!Bakanlık!ilgili!biriminde!çalışan!ve!bu!Yönetmeliğe göre!eğiFm!alma!şarAnı!haiz!bulunan!personel,!asli!idari!görevlerini!aksatmayacak!şekilde!Bakanlıkça!düzenleme!yapılmak!kaydıyla ve! eğiFm! kontenjanı! nispeFne! bağlı! kalmaksızın! eğiFme! alınır.! Söz! konusu! personelin! eğiFm! başvuru! ve! serFfika! düzenleme işlemleri!Genel!Müdürlükçe!yapılır. Eğiim'müfreda]'ve'sınav MADDE'37'–'(1)!(Değişik:RGL10/10/2012L28437)'Diyaliz!merkezi!personelinin!eğiFmi;!uzman!tabip,!tabip!ve!tabip!dışı!sağlık personeli!için!ayrı!ayrı!olmak!üzere,!Eks10’da!düzenlenmişFr.!Müfredat!çerçevesinde!eğiFm!süreleri!uzman!tabipler!için!bir!ay!teorik ve!praFk!eğiFm,!takip!eden!bir!ay!boyunca!esas!görev!yapAğı!il!içinde!bir!diyaliz!merkezinde!bir!ay!süre!ile!praFk!eğiFm!olmak!üzere toplam!iki!ay,!tabipler!için!üç!ay!teorik!ve!praFk!eğiFm,!takip!eden!bir!ay!boyunca!esas!görev!yapAğı!il!içinde!bir!diyaliz!merkezinde bir! ay! süre! ile! praFk! eğiFm! olmak! üzere! toplam! dört! ay,! tabip! dışı! personel! için! iki! ay! teorik! ve! praFk! eğiFm,! takip! eden! bir! ay boyunca!esas!görev!yapAğı!il!içinde!bir!diyaliz!merkezinde!bir!ay!süre!ile!praFk!eğiFm!olmak!üzere!toplam!üç!aydır.!Bunlardan!35!inci maddenin!birinci!Lkrasının! (c)!bendi!kapsamında!eğiFm!başvurusu!yapanlar!eğiFmlerinin! tamamını!eğiFm!gördüğü!diyaliz!eğiFm merkezinde!tamamlar. (2)!EğiFm!merkezlerinde!oluşturulacak! sınav!komisyonları,!biri!eğiFm!merkezi!dışındaki!kurumdan!olmak!üzere!üç!nefroloji uzmanından!oluşur. (3)!Sınav!komisyonlarının!teşkilinde!aşağıdaki!hususlar!dikkate!alınır. a)!Pediatrik!diyaliz!merkezlerinde!görev!yapmak!üzere!diyaliz!eğiFmi!alanların!sınav!komisyonunda!en!az!bir!çocuk!nefrolojisi uzmanı!bulunur. b)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Tabip!dışı!sağlık!personeli!sınavlarında,!eğiFm!merkezinin!sorumlu!hemşiresi!de!üye!olarak yer!alır. (4)! EğiFm! merkezlerinde! verilen! eğiFmler! sonunda! teorik! ve! praFk! sınav! olmak! üzere,! iki! aşamalı! sınav! yapılır.! Adayların, sınavın! her! aşamasından! yüz! üzerinden! en! az! altmış! puan! almaları! gerekir.! Sınav! sonucu,! praFk! ve! teorik! sınavların! ortalaması alınarak!belirlenir. (5)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)' ' EğiFm! merkezi,! her! eğiFm! dönemi! sonunda! bir! ayı! geçmemek! üzere! sınav! açar,! sınav tarihlerini!serFfikasyon!eğiFmi!verdiği!personele!duyurur.!Bu!süreyi!mazeretsiz!olarak!geçiren!eğiFm!merkezleri!uyarılır,!bu!durumun üç!kez!tekrar!etmesi!halinde,!merkezlerin!eğiFm!verme!yetkileri!Diyaliz!Bilimsel!Danışma!Komisyonunun!görüşü!alınarak!iptal!edilir. (6)! EğiFm! merkezlerinde! eğiFm! gören! personel,! eğiFmin! bi>ği! tarihten! iFbaren! bir! yıl! içerisinde! toplam! üç! defa! sınava girebilir.!Bu!sınavlarda!başarılı!olamayanlar!tekrar!serFfika!eğiFmine!başvurabilir. (7)!Aynı!ilde!bulunan!eğiFm!merkezleri,!sınavları!müşterek!olarak!yapabilir.!!!!!!!!!! Serifikalandırma MADDE' 38' –' (1)! (Değişik' cümle:RGL14/2/2012L28204)' ' Diyaliz! eğiFm! merkezlerinde! yapılacak! sınavlar! sonucunda düzenlenen!sınav!komisyonu!raporu,!eğiFme!alınan!personelin!kursa!başlayış!ve!kurstan!ayrılış!evrakı!eğiFm!merkezince!kursiyerin görev!yapAğı!il!müdürlüğüne!gönderilir.!Başarılı!olanlara!ilgili!müdürlükçe!Ek!11!deki; a)!Tabipler!için,!hemodiyaliz!tabipliği!serFfikası, b)!İç!hastalıkları!uzmanı!ile!çocuk!sağlığı!ve!hastalıkları!uzmanı!için,!hemodiyaliz!uzman!tabipliği!serFfikası, c)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)'Hemodiyaliz!eğiFmi!almış!tabip!dışı!sağlık!personeli!için!hemodiyaliz!serFfikası, d)!Periton!diyaliz!eğiFmi!almış!hemşireler!için,!periton!diyaliz!hemşireliği!serFfikası,!düzenlenir. (2)! Müdürlükçe! düzenlenecek! serFfikalar! için! liste! halinde! Bakanlıktan! serFfika! numarası! talep! edilir.! Bakanlıkça! serFfika numaraları!belirlenerek!müdürlüğe!bildirilir. (3)! Yabancı! ülke! vatandaşı! olarak! diyaliz! eğiFmi! talebinde! bulunup,! sağlık! alanında! işbirliği! anlaşmaları! çerçevesinde! bu eğiFme!alınan!uzman!tabip,!tabip!ve!hemşirelere!sadece!eğiFm!gördüğü!yerden!kaAlım!yazısı!verilebilir,!serFfika!düzenlenmez. DOKUZUNCU'BÖLÜM Reserifikasyon'Değerlendirmesi Reserifikasyon'değerlendirmesi MADDE'39'–!(1)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)!(Değişik'cümle:RGL10/10/2012L28437)!Diyaliz!serFfikalarının!geçerlilik!süresi düzenlenme!tarihinden!iFbaren;!uzman!tabipler!için!üç!yıl,!tabip!ve!tabip!dışı!personel!için!beş!yıldır.!SerFfika!sahipleri,!bu!sürenin sonunda! reserFfikasyon! değerlendirmesine! tabi! tutulur.! SerFfika! sahibi,! serFfikasının! geçerlilik! süresinin! biFmine! alA! ay! kala! Eks 12’deki! ReserFfikasyon! Başvuru! Formu,! serFfika! örneği! ile! ikamet! e>ği! ildeki! müdürlüğe! başvurur.! Başvurularla! ilgili! diğer hususlarda!müdürlük!ve!Bakanlıkça!36!ncı!maddedeki!usule!göre!işlem!yapılır. ! (2)(Değişik:RGL14/2/2012L28204)' ReserFfikasyon! değerlendirmesi,! Bakanlıkça! yetkilendirilen! eğiFm! merkezleri! taraLndan gerçekleşFrilen!sınav!ile!yapılır. (3)!(Değişik:RGL14/2/2012L28204)''EğiFm!merkezinde,!üç!nefroloji!uzmanından!oluşturulacak!ReserFfikasyon!Değerlendirme Komisyonu!kurulur.!Komisyon!taraLndan!aday!sınava!alınır.!Tabip!dışı!sağlık!personeli!reserFfikasyon!sınavlarında,!eğiFm!merkezinin sorumlu! hemşiresi! de!komisyonda! üye! olarak! yer!alır.! Pediatrik! diyaliz!merkezlerinde!görev! yapmak! üzere! diyaliz! serFfikası!almış Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 12 of 13 olanların!reserFfikasyon!değerlendirmesinde,!komisyonda!en!az!bir!çocuk!nefroloji!uzmanı!bulunur. (4)! ReserFfikasyon! değerlendirmesi! için! görevlendirilen! diyaliz! eğiFm! merkezinde! komisyon! teşkili! için! yeterli! üye bulunmaması!halinde,!en!yakın!eğiFm!merkezinden!komisyon!üyesi!talebinde!bulunulur. (5)!Diyaliz!serFfikası!olup!nefroloji/diyaliz!alanında!üniversite!veya!Bakanlık!eğiFm!ve!araşArma!hastanelerinde!öğreFm!üyesi veya!öğreFm!elemanı!olanlar!ya!da!daha!önce!bu!görevleri!yapmış!olanlar,!bu!durumlarını!belgelendirmek!kaydıyla!reserFfikasyon değerlendirmesinden!muaf!tutulur. Sürekli'mesleki'eğiim MADDE'40'– (Mülga:RGL14/2/2012L28204) Reserifikasyon'sınavı've'belgelendirme MADDE' 41' –' (1)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' ' ReserFfikasyon! sınavı,! diyaliz! eğiFm! merkezleri! taraLndan! yazılı! test usulünde!yapılır.!Sınav!yüz!puan!üzerinden!değerlendirilir!ve!altmışın!alAnda!puan!alan!başarısız!sayılır.!ReserFfikasyon!puanı!en!az altmış!olanlar!başarılı!sayılırlar.!SerFfika!sahiplerine!üst!üste!olmak!üzere!en!fazla!üç!kez!sınav!hakkı!verilir. (2)! (Değişik:RGL14/2/2012L28204)' ReserFfikasyon! değerlendirme! sonucu! eğiFm! merkezleri! taraLnsdan! ilgili! müdürlüğe bildirilir.!Başarılı!olanların!serFfikaları!üzerine,!müdürlükçe!reserFfikasyon!değerlendirme!tarihinden!geçerli!olmak!üzere!serFfikanın yedi!yıl! süre!ile!uzaAldığını!belirten! şerh!yazılır.!Bu! şekilde!geçerlilik! süresi!uzaAlan! serFfikalar!müdürlükçe!liste!halinde!Bakanlığa bildirilir.!!!!!!!!! (3)!(Mülga:RGL14/2/2012L28204) (4)! Üst! üste! üç! kez,! reserFfikasyon! değerlendirmesi! için! başvuru! yapmayanlar! veya! reserFfikasyon! değerlendirmesinde başarısız! olanların! serFfikaları! hükümsüz! sayılır.! SerFfikası! hükümsüz! sayılanlar! Bakanlık! kayıtlarına! alınarak,! internet! sitesinde duyurulur. ONUNCU'BÖLÜM Son'Hükümler Yürürlükten'kaldırılan'hükümler MADDE'42'–'(1)!8/5/2005!tarihli!ve!25809!sayılı!Resmî!Gazete’de!yayımlanan!Diyaliz!Merkezleri!Hakkında!Yönetmelik, (2)!28/2/2009!tarihli!ve!27155!sayılı!Resmî!Gazete’de!yayımlanan!Diyaliz!SerFfikalarının!ReserFfikasyonu!Hakkında!Tebliğ, yürürlükten!kaldırılmışAr. Klinik'konuk'evi've'konaklama'tesislerinde'açılacak'diyaliz'merkezleri EK'MADDE'1'– (Ek:RGL10/10/2012L28437) (1)! 27/3/2002! tarihli! ve! 24708! sayılı! Resmî! Gazete’de! yayımlanan! Özel! Hastaneler! Yönetmeliği! Ek! 9! uncu! ve! Ek! 10! uncu maddeleri!ile!15/2/2008!tarihli!ve!26788!sayılı!Resmî!Gazete’de!yayımlanan!Ayakta!Teşhis!ve!Tedavi!Yapılan!Özel!Sağlık!Kuruluşları Hakkında!Yönetmeliğin!Ek!2!nci!maddesi!kapsamında!klinik!konuk!evi!ve!konaklama!tesislerinde!kurulacak!diyaliz!merkezleri: a)! Planlamadan!isFsna! olarak! bir! diyaliz!merkezine! bağlı!veya!müstakilen!açılabilir.!Merkezin! cihaz! sayısı!işletenin! talebi! de dikkate!alınarak!müdürlüğün!teklifi!üzerine!Bakanlıkça!belirlenir. b)! Faaliyet! ve! personel! durumu! bakımından! bu! Yönetmelikteki! şartları! taşır.! Aynı! ilde! olmak! kaydıyla! bir! diyaliz!merkezine bağlı!olarak!faaliyet!gösterecek!merkezin!mesul!müdürü!aynı!kişi!olabilir. c)!Acil! durumlarda! hastalarını! transfer!edebileceği! bir! hastaneden! hizmet! saAn!alır!veya! protokol!yapar.!Buna! dair! belgeler müdürlüğe!ibraz!edilir. ç)!Münhasıran!klinik!konukevi!ve!konaklama!tesisinde!konaklayan!diyaliz!hastalarına!hizmet!verir. d)! BakAkları! diyaliz! hasta! sayılarını! her! yıl! sonunda! geldikleri! ülke! veya! ili! belirtmek! kaydıyla! müdürlüğe! bildirmek zorundadırlar.! Bu! hastalar! epikrizle! merkeze! kabul! edilir! ve! tedaviden! sonra! da! epikriz! verilir.! Bu! epikrizin! bir! nüshası! hasta dosyasında!saklanır. (2)!Bu!maddede!hüküm!bulunmayan!hallerde!ilgili!mevzuat!hükümleri!uygulanır. Açılmış'merkezlerin'uyumu've'muafiyet GEÇİCİ' MADDE' 1' –' (1)! Bu! Yönetmeliğin! yürürlüğe! girdiği! tarihten! önce! ruhsatname/açılma! izni! almış! olan! merkezler, Yönetmeliğin!yürürlüğe!girmesinden!iFbaren!en!geç!alA!ay!içerisinde,!bina,!fizikî!şartlar!ve!cihaz!sayıları!haricinde!bu!Yönetmeliğe uygunluklarını!sağlamak!ve!yeni!ruhsatname!ve!faaliyet!izin!belgesi!almak!zorundadır.!Bu!süre!sonunda!yeni!ruhsatname!ve!faaliyet izin!belgesi!başvurusunda!bulunmayan!merkezlerin!faaliyetleri!valilikçe!durdurularak!belgeleri!iptal!edilir. (2)!Bu!Yönetmeliğin!yürürlüğünden!önce!ilgili!mevzuaAna!göre!Bakanlıktan!ön!izin!almış!özel!hastanelerden!ön!izin!projesinde diyaliz!merkezi!yer!alan!ve!bu!merkez!için!yaArım!yapmış!olanlar!Yönetmeliğin!planlama!hükümlerinden!muagır. Eğiimle'ilgili'muafiyetler GEÇİCİ'MADDE'2'–!(1)!(Mülga:RGL14/2/2012L28204) (2)!Bu!Yönetmeliğin!yürürlüğünden!önce!Bakanlıkça!yapılan!reserFfikasyon!sınavına!başvurmayan!veya!sınavda!başarısız!olan serFfika! sahipleri,! bu! Yönetmeliğin! yürürlüğünden! iFbaren! yapılacak! ilk! iki! reserFfikasyon! sınavından! birinde! başarılı! olmaları halinde!reserFfikasyona!hak!kazanır. (3)!Bu!Yönetmeliğin!yürürlüğünden!önce!eğiFm!merkezi!olarak!yetkilendirilmiş!merkezlerin!iki!yıl!süre!ile!yetkileri!devam!eder. Sınavlar GEÇİCİ'MADDE'3'– (Ek:RGL14/2/2012L28204)' (1)! 18/10/2010! tarihinden! önce! Bakanlık! Onayı! ile! yapılan! eğiFme! alınan! ancak! herhangi! bir! nedenle! serFfikası bulunmayanlara,!bir!kereye!mahsus!olmak!üzere,!bu!maddenin!yürürlüğe!girdiği!tarihten!iFbaren!bir!yıl!içerisinde,!eğiFm!aldıkları merkezlere!müracaat!etmeleri!halinde!sınava!girme!hakkı!verilir. (2)!31/12/2011!tarihinden!önce!serFfika!sahibi!olup!herhangi!bir!nedenle!reserFfikasyon!sınavına!girme!sürelerini!geçirerek veya! bu! sınavlarda! başarısız! olarak! reserFfikasyon! hakkını! kazanamayan! kişilere! bir! kereye! mahsus! olmak! üzere,! bu! maddenin yürürlüğe!girdiği!tarihten!iFbaren!yapılacak!olan!ilk!reserFfikasyon!sınavına!başvuru!yapmaları!halinde!sınava!girme!hakkı!verilir. Mevcut'merkezlerin'tabip'kadro'tespii Mevzuat Bilgi Sistemi 17/04/18 17:17 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14048&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=diyaliz%20me Page 13 of 13 GEÇİCİ'MADDE'4'– (Ek:RGL10/10/2012L28437) (1)!Bu!maddenin!yürürlüğe!girdiği!tarih!iFbarıyla!faaliye^e!olan!özel!merkezlerde!kadrolu!çalışan!uzman!tabip!ve!tabip!sayıları merkezin! tabip!kadrosu!olarak!belirlenir.!Merkezde!kısmî!zamanlı!çalışan!uzman! tabip!ve! tabipler!merkezin! tabip!kadrosuna!dahil edilmez.!Merkezden!ayrılan!kadrolu!ve!kısmi!zamanlı!uzman!tabip!ve!tabip!yerine!aynı!statüde!uzman!tabip!ve!tabip!başlaAlabilir. Yürürlük MADDE'43'–!(1)!Bu!Yönetmelik!yayımı!tarihinde!yürürlüğe!girer. Yürütme MADDE'44'–!(1)!Bu!Yönetmelik!hükümlerini!Sağlık!Bakanı!yürütür. ______________ 1*Danıştay*On*Beşinci*Dairesinin*19/6/2015*tarihli*ve*E.:*2013/5844,*K.:*2015/4297*sayılı*Kararı*ile*bu*Vkranın*iptaline*Karar*verilmiş:r

Aidat Borcu Sorgulama
Günlük Gazeteler
Diyamer - Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği © Copyright 2018  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır.
Top